Nhóm thuộc tính là gì ?

 • Nhóm thuộc tính là module chức năng được tích hợp trong hệ thống wak nhằm định nghĩa ra các nhóm thuộc tính dữ liệu theo yêu cầu sử dụng.

Nhóm thuộc tính dùng để làm gì ?

 • Nếu như bạn chỉ cần sử dụng khai báo các field đơn giản thì không cần sử dụng đến thuộc tính và nhóm thuộc tính.
 • Ý nghĩa ở đây là nếu bạn sử dụng 1 form chứa các field tạm tự định nghĩa và mong muốn sử dụng lại ở nhiều chức năng thì chức chức năng này sẽ giúp bạn làm điều đó.

Nội dung danh mục nhóm thuộc tính

 • Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, bấm vào Hệ thống » Quản lý giao diện » Danh mục nhóm thuộc tính.
dmtt_menu.png
 • Màn hình Danh mục ngôn ngữ hiển thị, click nút Thêm mới để thêm mới một nhóm thuộc tính:
dmntt_tao.png
dmntt_taomoi.png
 • NSD nhập thông tin thêm mới trên form:
  • Mã: Mã nhóm thuộc tính
  • Tên: Tên nhóm thuộc tính
 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, click nút 'Lưu' để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên màn hình:
dmntt_ketqua.png
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như bài viết: Danh mục nhóm NSD

Ứng dụng nhóm thuộc tính