Bố cục trang web là gì ?

 • Bố cục trang web là một module được tích hợp vào hệ thống wak dùng quản lý bố cục dữ liệu hiển thị các chức năng trong trang web. Hiện tại có 2 loại trang đang được quản lý là: các trang Default và các trang Popup.
 • Trang Default là các trang danh sách, danh mục…
bc_default.png
 • Trang Popup là các trang mở ra khi thực hiện các thao tác thêm mới, sửa, xóa…
bc_popup.png

Đối tượng sử dụng ?

 • Những người nắm vững hệ thống wak, người có trách nhiệm và nhiệm vụ xử lý giao diện, lập trình viên.

Nội dung danh mục bố cục trang

 • Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, bấm vào Hệ thống » Quản lý giao diện » Danh mục bố cục trang.
dmbct_menu.png
 • Màn hình Danh mục bố cục trang hiển thị, click nút Thêm mới để thêm mới một bố cục trang:
dmbct_form.png
 • Màn hình thêm mới bố cục trang hiển thị.
dmbct_taomoi.png

NSD nhập thông tin thêm mới trên form:

 • Mã: Mã bố cục trang
 • Tên: Tên bố cục trang
 • Đường dẫn: Đường dẫn tới file bố cục trang
dmbct_taomoiluu.png
 • Cách bố cục trang web hoạt động chính là gọi đến nội dung file index.jsp thiết lập trong đường dẫn sẽ map với dữ liệu cụ thể từng từng chức năng và hiển thị lên giao diện người dùng: ví dụ code index.jsp của chức popup layout.(ngoài ra còn có cấu hình default layout tại run\\web\\layout… các bạn có thể tìm hiểu thêm)
bc_code_popuplayout.png
 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, click nút để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên màn hình:
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như bài viết: Danh mục nhóm NSD