Mục đích

 • Giúp người quản trị kiểm soát, thống kê được các tác động đối từng chức năng trong từng phiên giao dịch của hệ thống, nhanh chóng đưa ra được các nhận định khoanh vùng người dùng tác động đến hệ thống, giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn hơn.

Nội dung tra cứu lịch sử tác động

 • Chức năng này sẽ được quản trị khai báo. Quản trị là người đã được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền Admin.
 • Sau khi đăng nhập thành công, quản trị sẽ được chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, click chuột vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & Phân quyền » Danh mục tra cứu lịch sử tác động.
lstd_menu.png
 • Khi đó trên form "Tra cứu lịch sử tác động" sẽ đươc hiển thị
lstk_form.png
 • Nội dung hiển thị gồm có:
  • Giờ TH: Thời gian thực hiện tác động
  • Phiên: Tác động thực hiện trong phiên giao dich nào.
  • Người sử dụng: Người sử dụng thực hiện tác động lên hệ thống.
  • Nhóm: Nhóm người sử dụng thực hiện tác động lên hệ thống.
  • Địa chỉ IP: Thông tin địa chỉ IP mà người dùng đã sử dụng để truy cập vào hệ thống.
  • Chức năng: Tên chức năng mà người dùng tác động đến.
  • Tác động: Kiểu tác động đến chức năng.
  • Mô tả: Thông tin về chức năng dưới dạng URL
 • Tìm kiếm thông tin lịch sử tác động.
lstd_timkiem.png