Mục đích

 • Danh mục tham số hệ thống dùng quản lý các tham số được cấu hình sẵn và duy nhất trong hệ thống, các tham số có chức năng lưu lại các cấu hình, cài đặt, tác động cuối của người dùng.

Nội dung danh mục tham số hệ thống

 • Vào menu Hệ thống » Cấu hình & tùy chọn » Danh mục tham số hệ thống.
dmtsht_menu.png
 • Màn hình hiển thị danh sách các tham số mặc định đang được sử dụng trong wak.
dmtsht_form.png
 • Tạo mới 1 tham số hệ thống
dmtsht_taomoi.png
 • Nội dung hiển thị trên form:
  • Loại tham số: Tham số hệ thống thuộc'loại' do người dùng tự đặt.
  • Tên tham số: Tên tham số do người dùng tự đặt.
  • Giá trị: Giá trị tham số hệ thống.
  • Mô tả: Phần mô tả ý nghĩa của tham số.
 • Sử dụng tham số hệ thống kiểm tra các trạng thái hoặc thay đổi của hệ thống
dmtsht_ketqua.png