Danh mục thuộc tính là gì ?

 • Danh mục thuộc tính là một module chức năng được tích hợp vào hệ thống nhằm tạo ra các thuộc tính thuộc lớp con của nhóm thuộc tính do người dùng tự định nghĩa .

Ý nghĩa sử dụng ?

 • Hỗ trợ người dùng định nghĩa ra các kiểu thuộc tính khác nhau có đặc trưng riêng sử dụng phù hợp với mong muốn của người dùng.

Nội dung bài viết

 • Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, bấm vào Hệ thống » Quản lý giao diện » Danh mục thuộc tính.
dmtt_menu.png
 • Màn hình Danh mục ngôn ngữ hiển thị, click nút Thêm mới để thêm mới một thuộc tính:
dmtt_taomoi.png
dmtt_formtaomoi.png
 • NSD nhập thông tin thêm mới trên form (Các nhóm thông tin bắt buộc):
  • Nhóm thuộc tính: Chọn nhóm thuộc tính mà thuộc tính thuộc vào thuộc tính nhóm cha (nếu chưa có bạn cần khai báo nhóm thuộc tính cha).
  • Mã: Mã thuộc tính người dùng tự định nghĩa.(Cấu trúc quy định trong wak xxNTTxx.xxTTxx)
  • Tên: Tên thuộc tính do người dùng tự định nghĩa.
  • Mô tả: Mô tả thông tin về thuộc tính.
  • Kiểu nhập liệu: Quy định kiểu dữ liệu nhập liệu cho thuộc tính.
  • Tên mẫu CSS:
  • Thuộc tính HTML:
  • Định dạng Regex: Định dạng dữ liệu nhập vào theo một chuỗi regular expression
  • Thông báo lỗi Regex: Thông báo lỗi khi người dùng nhập sai định dạng.
  • Giá trị mặc định: Giá trị mặc định được gán khi sử dụng thuộc tính.
  • Check box giá trị bắt buộc nhập hoặc không yêu cầu nhập
  • Ngoài ra còn xuất hiện thêm phần dữ liệu định nghĩa khi chọn các kiểu nhập liệu khác nhau.
dmtt_taomoiluu.png
 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, click nút 'Lưu' để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên màn hình:
dmtt_ketqua.png
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như bài viết: Danh mục nhóm NSD

Ứng dụng sử dụng thuộc tính và nhóm thuộc tính

 • Tiến hành khai báo và sử dụng các nhóm thuộc tính trong các file vd create.dic
dmntt_khaibao.png
 • Đoạn source code sử dụng AttSet
  AttrSet==INVOICE
    Code=:
    :{
      !var helper = com.ftl.wak.mgr.AttrHelper.getInstance();
      var attrSets = helper.getAttrSets();
      var result = new java.lang.StringBuilder();
      for(i = 0;i < attrSets.size();i++)
      {
        var code = attrSets.get(i).getCode();
        if(code.startsWith("INVOICE"))
        {
          if(result.length() > 0)
            result.append(",");
          result.append(code);
        }
      }
      result.toString();
    :}
    Extra==style="border:0;padding:0;"
    Layout==Table
 • Kết quả hiển thị
 • Nội dung AttSet sẽ hiển thị toàn bộ các thuộc tính có nhóm 'INVOICE' tại ' danh mục thuộc tính ' đã khai báo trên màn hình.
dmtt_ketqua.png
 • Form Create khi hiển thị trên màn hình.
dmntt_kps.png