Mục đích bài viết

  • Ứng dụng hỗ trợ định nghĩa các vị trí của trang web (page), các vị trí được sắp đặt vào vị trí cụ thể theo thứ tự, độ rộng (width), chiều cao (height), căn (left, right, center),…
  • Chức năng quản lý các vị trí trong bố cục trang web. Cho phép thêm mới, sửa, xóa vị trí trên trang. Sau khi thêm mới vị trí, LTV phải thêm mới, chỉnh sửa layout cho phù hợp. Thư mục file cần chỉnh sửa /layout/[tên layout]/

Nội dung danh mục vị trí

  • Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, bấm vào Hệ thống » Quản lý giao diện » Danh mục vị trí.
dmvt_menu.png
  • Màn hình Danh mục vị trí hiển thị, click nút Thêm mới để thêm mới một vị trí:
dmvt_form.png
  • Màn hình thêm mới vị trí hiển thị.
dmvt_taomoi.png

NSD nhập thông tin thêm mới trên form:

  • Mã: Mã vị trí.
dmvt_taomoiluu.png
  • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, click nút 'Lưu' để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên màn hình:
dmvt_ketqua.png
  • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như bài viết: Danh mục nhóm NSD