Mục đích

  • Tạo ra một danh sách lịch thực hiện gồm các đơn vị thời gian cần thực hiện công việc lặp lại tuần tự xử lý.

Nội dung danh mục lịch thực hiện

  • Vào menu Hệ thống » Cấu hình & tùy chọn » Danh mục lịch thực hiện.
dmlth_menu.png
  • Màn hình quản lý lịch thực hiện hiển thị » Click tạo mới lịch thực hiện
dmlth_formclicktao.png
  • Tạo mới lịch thực hiện và nhấn 'Lưu'
dmlth_taomoi.png
  • Nội dung form hiển thị:
    • Lịch thực hiện: Người sử dụng lựa chọn thời gian thích hợp cho việc thực hiện lịch.
    • Tên: Tên lịch do người dùng tự định nghĩa.
  • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như bài viết: Danh mục nhóm NSD