Sinh ra giao diện cho phép chọn một hay nhiều giá trị có sẵn.
Chú ý

 • Trường hợp nhập một giá trị (Multiple==false), giá trị khi submit form sẽ là một String.
 • Trường hợp nhập nhiều giá trị (Multiple==true)
  • Giá trị khi submit form sẽ là một mảng String.
  • Giá trị khởi tạo có thể khai báo nhiều giá trị cách nhau bởi dấu ','. Ví dụ Value==VALUE1,VALUE2

Các cấu hình có thể khai báo:

 • Multiple
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: cho phép chọn nhiều giá trị cùng lúc hay không
  • Mặc định: false
 • Item
  • Kiểu: list
  • Tác dụng: loại dữ liệu để hiển thị lên danh sách chọn. Các giá trị có thể nhập gồm:
   • SQL: danh sách lấy từ CSDL, bằng câu lệnh select
   • Dictionary: danh sách lấy từ file khai báo ngôn ngữ
   • Plain: danh sách khai báo trực tiếp
   • Script: danh sách được tạo từ code javascript
  • Mặc định: SQL
 • Item.AddNullValue
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: có điền giá trị trống vào đầu danh sách hay không
  • Mặc định: false
 • Item.Value
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: nội dung câu lệnh sql, script, đường dẫn dic để lấy danh sách dữ liệu
   • Nếu loại là SQL: nội dung câu lệnh sql lấy tra 2 trường giá trị và nội dung hiển thị
   • Nếu loại là Dictionary: đường dẫn đến node khai báo danh sách giá trị của list
   • Nếu loại là Plain: khai báo giá trị và nội dung hiển thị trực tiếp
   • Nếu loại là Script: script sinh ra danh sách giá trị
  • Ví dụ

SQL

Item==SQL
  Value==SELECT LY_LAYOUT_ID,NAME FROM LY_LAYOUT ORDER BY NAME

Dictionary
Item==Dictionary
  AddNullValue
  Value==TYPE_TABLE
STATUS_TABLE
  1==Hiệu lực
  0==Hết hiệu lực

Plain
Item==Plain
  AddNullValue
  Value
    1==Hiệu lực
    0==Hết hiệu lực

Script
Item==Script
  Value=:
  :{
    data = new java.util.ArrayList();

    row = new java.util.ArrayList();
    row.add("1");
    row.add("Hiệu lực");
    data.add(row);

    row = new java.util.ArrayList();
    row.add("0");
    row.add("Hết hiệu lực");
    data.add(row);

    data;
  :}
 • CssClass
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: tên css class cho thẻ sinh ra
  • Ví dụ với CssClass==caption-label, nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn class='caption-label'
 • Extra
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: nội dung các attribute cần bổ sung tạo thẻ
  • Ví dụ với Extra==style='width:120px;', nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn style='width:120px;'
 • Value
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: giá trị khởi tạo của Field
 • Trim
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: cắt khoảng trắng trước & sau giá trị nhập khi submit form
  • Mặc định: false
 • UnescapeJava
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: chuyển các mã hóa ký tự như \n, \t, \u0000, \\ thành ký tự gốc khi submit form
  • Mặc định: false
 • ReadOnly
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: có cho phép NSD sửa giá trị của Field hay không
 • PrepareJs
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: đoạn code javascript thực hiện trước khi tạo đối tượng. Các đoạn text $fieldId$ sẽ được thay thế bằng id thực tế của Field.
 • CompleteJs
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: đoạn code javascript thực hiện sau khi tạo đối tượng. Các đoạn text $fieldId$ sẽ được thay thế bằng id thực tế của Field.
 • LiveValidation