Hỗ trợ tạo một đối tượng nhập liệu hoàn toàn mới mà wak chưa có sẵn.
Ví dụ HTML5 hỗ trợ nhập số dạng range, bạn có thể tạo ra như sau
Tạo file source/com/ftl/wak/FieldNumberRangeGenerator.java với nội dung

package com.ftl.wak;

import com.ftl.wak.html.*;

public class FieldNumberRangeGenerator extends ElementGeneratorBase
{
  @Override
  public void generate(Context ctx) throws Exception
  {
    ctx.append("<input type='range' ").appendId().appendName()
        .appendCssClass().appendReadOnly().appendPlaceHolder()
        .appendTitle().appendExtra().appendConfig("MaxLength","maxlength")
        .appendInitialValue().append(" />");
  }
}

Khai báo trong field
Field
  Custom==NUMBER_OF_DAY
    GeneratorClass==com.ftl.wak.FieldNumberRangeGenerator
    Trim

Các cấu hình có thể khai báo:
 • GeneratorClass
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: tên class implement ElementGenerator dùng để sinh ra code html tạo nên đối tượng. Class cũng có thể implement cả ParameterParserFactory để xử lý giá trị đối tượng submit lên.