Sinh ra input control cho phép nhập thời gian (ngày, giờ).
Chú ý

 • Field DateRange chấp nhận giá trị theo định dạng (l|n)([0-9]+)(d|w|m|q|y) trong đó
  • Tham số thứ nhất (l|n): last/next; trước/sau thời điểm hiện tại
  • Tham số thứ ba (d|w|m|q|y): ngày, tuần, tháng, quý, năm
  • Tham số thứ hai ([0-9]+) số ngày, tuần, tháng, quý, năm trước/sau thời điểm hiện tại
  • Ví dụ
   • l0d: hôm nay
   • l1d: hôm qua
   • l2m: 2 tháng trước
   • n0d: hôm nay
   • n1d: ngày mai
   • n2m: 2 tháng sau

Các cấu hình có thể khai báo:

 • Format
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: định dạng hiển thị. Các thành phần hiển thị gồm
   • %d: ngày
   • %m: tháng
   • %Y: năm
   • %H: giờ
   • %M: phút
   • %S: giây
  • Mặc định: %d/%m/%Y
 • TimePicker
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: cho phép nhập giờ/phút/giây hay không
 • CssClass
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: tên css class cho thẻ sinh ra
  • Ví dụ với CssClass==caption-label, nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn class='caption-label'
 • Extra
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: nội dung các attribute cần bổ sung tạo thẻ
  • Ví dụ với Extra==style='width:120px;', nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn style='width:120px;'
 • Value
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: giá trị khởi tạo của Field
 • Trim
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: cắt khoảng trắng trước & sau giá trị nhập khi submit form
  • Mặc định: false
 • UnescapeJava
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: chuyển các mã hóa ký tự như \n, \t, \u0000, \\ thành ký tự gốc khi submit form
  • Mặc định: false
 • ReadOnly
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: có cho phép NSD sửa giá trị của Field hay không
 • PrepareJs
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: đoạn code javascript thực hiện trước khi tạo đối tượng. Các đoạn text $fieldId$ sẽ được thay thế bằng id thực tế của Field.
 • CompleteJs
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: đoạn code javascript thực hiện sau khi tạo đối tượng. Các đoạn text $fieldId$ sẽ được thay thế bằng id thực tế của Field.
 • LiveValidation