Sinh ra giao diện cho phép chọn một hay nhiều giá trị từ chức năng tìm kiếm đã có.
Chú ý

 • Trường hợp nhập một giá trị (Multiple==false), giá trị khi submit form sẽ là một String.
 • Trường hợp nhập nhiều giá trị (Multiple==true), giá trị khi submit form sẽ là một mảng String.

Ví dụ

ExternalList==ASSOCIATED_GROUP
  Multiple
  ModuleUrl==/com/ftl/wakadm/adm_group/list.jsp
ExternalList==PARENT_GROUP
  ModuleUrl==/com/ftl/wakadm/adm_group/list.jsp

Các cấu hình có thể khai báo:
 • ModuleUrl
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: Khai đường dẫn đến chức năng tìm kiếm
 • Multiple
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: cho phép chọn nhiều giá trị cùng lúc hay không
  • Mặc định: false
 • ListAllItem
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: thực hiện tìm kiếm ngay khi ấn mở popup hay không
  • Mặc định: true
 • CssClass
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: tên css class cho thẻ sinh ra
  • Ví dụ với CssClass==caption-label, nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn class='caption-label'
 • Extra
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: nội dung các attribute cần bổ sung tạo thẻ
  • Ví dụ với Extra==style='width:120px;', nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn style='width:120px;'
 • Value
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: giá trị khởi tạo của Field
 • Trim
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: cắt khoảng trắng trước & sau giá trị nhập khi submit form
  • Mặc định: false
 • UnescapeJava
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: chuyển các mã hóa ký tự như \n, \t, \u0000, \\ thành ký tự gốc khi submit form
  • Mặc định: false
 • ReadOnly
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: có cho phép NSD sửa giá trị của Field hay không
 • PrepareJs
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: đoạn code javascript thực hiện trước khi tạo đối tượng. Các đoạn text $fieldId$ sẽ được thay thế bằng id thực tế của Field.
 • CompleteJs
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: đoạn code javascript thực hiện sau khi tạo đối tượng. Các đoạn text $fieldId$ sẽ được thay thế bằng id thực tế của Field.
 • LiveValidation