Sinh ra thẻ <input type='hidden'> để lưu tham số.
Các cấu hình có thể khai báo:

  • Value
    • Kiểu: string
    • Tác dụng: giá trị khởi tạo của Field