Sinh ra các thẻ <input type='hidden'> để lưu tham số, mỗi thẻ có value một giá trị bạn muốn lưu.
Chú ý

  • Giá trị khi submit form sẽ là một mảng String.

Các cấu hình có thể khai báo:

  • Value
    • Kiểu: string
    • Tác dụng: giá trị khởi tạo của Field