• Item
  • Kiểu: list
  • Tác dụng: loại dữ liệu để hiển thị lên danh sách chọn. Các giá trị có thể nhập gồm:
   • SQL: danh sách lấy từ CSDL, bằng câu lệnh select
   • Dictionary: danh sách lấy từ file khai báo ngôn ngữ
   • Plain: danh sách khai báo trực tiếp
   • Script: danh sách được tạo từ code javascript
  • Mặc định: SQL
 • Item.AddNullValue
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: có điền giá trị trống vào đầu danh sách hay không
  • Mặc định: false
 • Item.Value
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: nội dung câu lệnh sql, script, đường dẫn dic để lấy danh sách dữ liệu
   • Nếu loại là SQL: nội dung câu lệnh sql lấy tra 2 trường giá trị và nội dung hiển thị
   • Nếu loại là Dictionary: đường dẫn đến node khai báo danh sách giá trị của list
   • Nếu loại là Plain: khai báo giá trị và nội dung hiển thị trực tiếp
   • Nếu loại là Script: script sinh ra danh sách giá trị
  • Ví dụ

SQL

Item==SQL
  Value==SELECT LY_LAYOUT_ID,NAME FROM LY_LAYOUT ORDER BY NAME

Dictionary
Item==Dictionary
  AddNullValue
  Value==TYPE_TABLE
STATUS_TABLE
  1==Hiệu lực
  0==Hết hiệu lực

Plain
Item==Plain
  AddNullValue
  Value
    1==Hiệu lực
    0==Hết hiệu lực

Script
Item==Script
  Value=:
  :{
    data = new java.util.ArrayList();

    row = new java.util.ArrayList();
    row.add("1");
    row.add("Hiệu lực");
    data.add(row);

    row = new java.util.ArrayList();
    row.add("0");
    row.add("Hết hiệu lực");
    data.add(row);

    data;
  :}