Sinh ra nút Reset (thẻ <input type='reset'>) hỗ trợ xóa nội dung form để nhập lại.
Các cấu hình có thể khai báo:

 • CssClass
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: tên css class cho thẻ sinh ra
  • Ví dụ với CssClass==caption-label, nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn class='caption-label'
 • Extra
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: nội dung các attribute cần bổ sung tạo thẻ
  • Ví dụ với Extra==style='width:120px;', nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn style='width:120px;'
 • ReadOnly
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: có cho phép NSD sửa giá trị của Field hay không