Sinh ra thẻ <input> hỗ trợ nhập dữ liệu text, number.
Các cấu hình có thể khai báo:

 • Type
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: giá trị thuộc tính type khi sinh tag input. Ví dụ Type==number sẽ sịnh ra tag <input type='number' />
  • Mặc định: text
 • MaxLength
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: giá trị thuộc tính maxlength khi sinh tag input. Ví dụ MaxLength==50 sẽ sịnh ra tag <input maxlength=50 />
 • ApplyCurrencyFormat
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: tự động bổ sung ký tự ',' ngăn cách hàng nghìn, triệu khi nhập giá trị số
 • ApplyCodeFormat
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: tự động chuyển nội dung nhập sang chữ hoa; không cho phép nhập dấu cách, ký tự đặc biệt
 • CssClass
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: tên css class cho thẻ sinh ra
  • Ví dụ với CssClass==caption-label, nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn class='caption-label'
 • Extra
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: nội dung các attribute cần bổ sung tạo thẻ
  • Ví dụ với Extra==style='width:120px;', nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn style='width:120px;'
 • Value
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: giá trị khởi tạo của Field
 • Trim
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: cắt khoảng trắng trước & sau giá trị nhập khi submit form
  • Mặc định: false
 • UnescapeJava
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: chuyển các mã hóa ký tự như \n, \t, \u0000, \\ thành ký tự gốc khi submit form
  • Mặc định: false
 • ReadOnly
  • Kiểu: boolean
  • Tác dụng: có cho phép NSD sửa giá trị của Field hay không
 • PrepareJs
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: đoạn code javascript thực hiện trước khi tạo đối tượng. Các đoạn text $fieldId$ sẽ được thay thế bằng id thực tế của Field.
 • CompleteJs
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: đoạn code javascript thực hiện sau khi tạo đối tượng. Các đoạn text $fieldId$ sẽ được thay thế bằng id thực tế của Field.
 • LiveValidation