Giải thích về cấu hình của file .thread

Mỗi một tiến trình trong WAK đều sử dụng file .thread để cấu hình trong thư mục conf của web application.
01thamsotientrinh.png

Ở đây tôi ví dụ một file .thread đó là file 00103_data_cleaner.thread
Như chúng ta đã thấy phần hiển thị tham số cấu hình bao gồm:

 • Tên tiến trình
 • Lớp xử lý
 • Nhóm
 • Nhóm đồng bộ
 • Thư mục log
 • Gửi mail cảnh báo hay không?
 • Chạy tự động hay không?
 • Lịch hoạt động
 • SQLCommand

Vậy thì file .thread sẽ lưu cấu hình này như thế nào chúng ta hãy chú ý hình sau đây:

02filetientrinh.png

Giải thích: Tất cả được lưu dưới dạng dictionary

 • ThreadName: Tên tiến trình
 • ClassName: Lớp xử lý
 • StartupType: Nếu bằng 1 là chạy tự động, 0 hoặc không khai báo thì là không hoạt động.
 • Schedule: Lưu lịch hoạt động
 • Category: Nhóm
 • Parameter: Các tham số
 • SQLCommand: tham số tiến trình cần sử dụng.
 • LogDir: thư mục log
 • AlertByMail: Có gửi mail cảnh báo hay không? 1 là có, 0 hoặc không khai báo là không.

Comment

Thêm bình luận mới