Thành phần trong Web Container

ThanhPhanWebContainer.png
 • ckeditor: trình soạn thảo văn bản trên web application.
 • com: thư mục lưu các file jsp mặc định của WAK (bao gồm các tính năng cảnh báo, quy trình, trang web).
 • customize: bao gồm những file ảnh và 4 file jsp thực hiện việc customize trước khi login vào hệ thống.
 • dbutil: thư mục lưu các file jsp hỗ trợ tiện ích CSDL.
 • fonts: Lưu fonts của WAK.
 • images: thư mục chứa ảnh.
 • include: tập hợp những file để xây dựng lên các thành phần của web.
 • install: Lưu các file hỗ trợ khi cài gói WAK.
 • js: Lưu các file javascript .js của web.
 • layout: tổng hợp cấu trúc xây dựng lên các layout của web.
 • module: tổng hợp các file xây dựng lên các kiến trúc của web như thống kê, biểu đồ…
 • olap: Hỗ trợ báo cáo Olap.
 • skin: chứa các file css của web
 • resource: lưu file index.jsp.
 • Các file khác như:
  • access_denined.jsp: Thực hiện nhiệm vụ hiển thị thông báo không có quyền truy cập
  • basic_auth.jsp
  • browser.jsp: hiển thị chi tiết thông tin web
  • change_password.jsp, login.jsp, logout.jsp, restart_webserver.jsp

Comment