Trang này hướng dẫn bạn cài đặt và sử dụng wak cho người mới.Nếu bạn đã cài đặt và đang sử dụng wak thì bạn có thể bỏ qua hướng dẫn này.

Hướng dẫn cách sử dụng wak cho người mới.

Download wak package:

Vào trang http://wak.vn/ click vào Download như hình vẽ dưới đây
homepage_wak.png
wak_bundle.png
download_file.png

Tạo dự án mới với wak


 • Sau khi download file ftl-wak-bundle-1.0.zip, cần giải nén và nhúng file vào thư mục dự án vừa tạo.Kết quả sau khi giải nén file như sau:
unpack_wak.png
 • Chạy ứng dụng bằng cách click vào run.bat

run_wak.png
 • Mở trình duyệt truy cập vào trang https://localhost/ .Thực hiện các bước theo hình dưới đây

db_used.png
app_config.png
 • Sau đó website sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu, viết đúng chúng vào form đăng nhập như hình vẽ

wak_login.png

Tạo CRUD đơn giản với wak:

Bước 1: Tạo bảng

 • Vào Tiện ích CSDL -> Thực hiện nhiều câu lệnh SQL.Thực hiện tạo mới 1 bảng với tên SINGER như hình vẽ.

wak_sql.png
 • Copy đoạn code cho vào bảng như hình vẽ dưới đây
create table SINGER (
  SINGER_ID      NUMBER(10)      not null,
  STORY        VARCHAR2(1024 CHAR),
  NAME         VARCHAR2(1024 CHAR),
  CREATED       TIMESTAMP      default SYSDATE not null,
  CREATOR       VARCHAR2(50 CHAR)   not null,
  MODIFIED       TIMESTAMP,
  MODIFIER       VARCHAR2(50 CHAR),
  constraint PK_SINGER primary key (SINGER_ID)
);

comment on table SINGER is
'Ca sỹ';

comment on column SINGER.SINGER_ID is
'ID';

comment on column SINGER.STORY is
'Tiểu sử';

comment on column SINGER.NAME is
'Tên';

comment on column SINGER.CREATED is
'Giờ tạo';

comment on column SINGER.CREATOR is
'Người tạo';

comment on column SINGER.MODIFIED is
'Giờ cập nhật';

comment on column SINGER.MODIFIER is
'Người cập nhật';

wak_sql_db.png

Bước 2: Kiểm tra bảng đã được tạo

 • Sau đó, vào Tiện ích CSDL -> Danh sách bảng dữ liệu để kiểm tra đã tạo được bảng SINGER như hình sau.

wak_list_db.png
wak_db_singer.png

Bước 3: Tạo chức năng với wak

 • Sau khi tạo bảng dữ liệu thành công. Chọn Hệ thống -> Lập trình chức năng wak như hình dưới đây

wak_code_func.png
wak_table_code_func.png

Bước 4: Tạo đường dẫn cho dự án

 • Tạo đường dẫn url mới có chứa tính năng tương ứng như hình sau

wak_url_singer.png
wak_music_notsave.png
 • Sau khi save, lỗi HTTP error 404 sẽ được thay thế bằng cách tạo chức năng mới như hình dưới đây.

wak_save_music.png

Bước 5: Phân quyền chức năng cho dự án

 • Thực hiện thao tác như hình để phân quyền chức năng.

wak_create_func.png
wak_auth_func.png
 • Cần chú ý khi chọn loại chức năng và loại nhóm chức năng.
 • Dưới đây là cách thức thực hiện khi chọn loại chức năng.

wak_create_NSD.png
wak_save_NSD.png
 • Còn đây là cách thức khi chọn loại nhóm chức năng.

wak_create_gr_NSD.png
wak_save_gr_NSD.png

Bước 6: Viết code trên đường dẫn để tạo chức năng hoàn chỉnh

 • Như vậy, khi quay trở lại đường dẫn url ở bước 4, bạn thấy trang như hình sau.

wak_list_code.png
 • Bạn có thể lấy code bên dưới để tạo trang list đơn giản.
Logic
# Uncomment to enable options below
#  ListAllItem
#  ExcludeLayout
#  HideActionColumn
  HideDetailButton
#  HideCopyButton
#  HideModifyButton
#  HideRemoveButton
#  HideSelectionColumn
#  DisableHeaderSort
#  KeyField==
#  NameField==
#  Format==json
  FirstFocus==KEYWORD
  KeyField==SINGER_ID
  NameField==NAME
  SearchField==KEYWORD
  SearchFieldCombination==SINGER_ID,NAME
Field
  Text==KEYWORD
    Trim
  Text==SINGER_ID
    Trim
    Type==number
  Text==STORY
    Trim
    MaxLength==1024
  Text==NAME
    Trim
    MaxLength==1024
  DateRange==CREATED
    Trim
    TimePicker==true
  Text==CREATOR
    Trim
    MaxLength==50
  DateRange==MODIFIED
    Trim
    TimePicker==true
  Text==MODIFIER
    Trim
    MaxLength==50
  Submit==GEN_HTML
  Submit==GEN_EXCEL
  Button==ADD
    Extra==!"onclick=\\"create" + action.getId() + "(this);\\""
  Button==IMPORT
    Extra==!"onclick=\\"import" + action.getId() + "(this);\\""
  Button==REMOVE_SELECTED
    Extra==!"onclick=\\"removeSelected" + action.getId() + "(this);\\""
Popup
  Width==440
  Height==172
#  CreateWidth==720
#  CreateHeight==560
#  EditWidth==720
#  EditHeight==560
Layout==Simple
  Panel
    Layout==Simple
      Control==KEYWORD
      Panel
        Layout==DropDown
          Control==SINGER_ID
          Control==STORY
          Control==NAME
          Control==CREATED
          Control==CREATOR
          Control==MODIFIED
          Control==MODIFIER
      Control==GEN_HTML
      Control==GEN_EXCEL
      Control==ADD
      Control==IMPORT
      Control==REMOVE_SELECTED
Query
  TableName==SINGER
  FieldList
    SINGER_ID==SINGER_ID
      Format==#
    STORY==STORY
    NAME==NAME
      OpenHtml==<a href='detail.jsp?pk=$SINGER_ID$'>
      CloseHtml==</a> 
    CREATED==CREATED
    CREATOR==CREATOR
    MODIFIED==MODIFIED
    MODIFIER==MODIFIER
  Condition
    SINGER_ID==SINGER_ID
      Format==SINGER_ID=safe_to_number(?)
    STORY==STORY
      Format==UPPER(STORY) LIKE UPPER('%'||?||'%')
    NAME==NAME
      Format==UPPER(NAME) LIKE UPPER('%'||?||'%')
    CREATED==CREATED_FROM
      Format==CREATED >= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    CREATED==CREATED_TO
      Format==CREATED <= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    CREATOR==CREATOR
      Format==UPPER(CREATOR) LIKE UPPER('%'||?||'%')
    MODIFIED==MODIFIED_FROM
      Format==MODIFIED >= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    MODIFIED==MODIFIED_TO
      Format==MODIFIED <= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    MODIFIER==MODIFIER
      Format==UPPER(MODIFIER) LIKE UPPER('%'||?||'%')
  DefaultOrderField==CREATED
  DefaultOrderType==DESC
#Html
#  MaximumRowFetched==20
#Json
#  MaximumRowFetched==20

#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationEN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonEN.dic
Title==Danh mục ca sỹ
Caption==DANH MỤC CA SỸ
SINGER_ID==ID
  Title==ID
STORY==Tiểu sử
  Title==Tiểu sử
NAME==Tên
  Title==Tên
CREATED==Giờ tạo
  Title==Giờ tạo
CREATOR==Người tạo
  Title==Người tạo
MODIFIED==Giờ cập nhật
  Title==Giờ cập nhật
MODIFIER==Người cập nhật
  Title==Người cập nhật
Message
  Remove==Bạn có thực sự muốn xóa ca sỹ '<%p>' không?
  RemoveSelected==Bạn có thực sự muốn xóa những ca sỹ đã chọn không?

 • Sau khi thêm code, chọn save chương trình sẽ chạy và hiển thị như hình sau.

wak_singer_list.png
 • Lặp lại bước 4 tạo đường dẫn url với chức năng create, edit, detail tương ứng.
 • Chú ý bước 5 chỉ làm 1 lần vì ngay từ khi phân quyền bạn đã tạo đầy đủ chức năng CRUD đơn giản rồi.

 • Sau đây là code của chức năng create.
Logic
# Uncomment to enable options below
#  ImmediateProcess
#  NoLog
#  LogParameter
#  IgnoreAuthenticate
#  IgnorePrivilegeCheck
#  ExcludeLayout
  FirstFocus==STORY
Field
  File==DATA_FILE
    Extra==required
  Text==STORY
    Trim
    MaxLength==1024
  Text==NAME
    Trim
    MaxLength==1024
  Submit==SAVE
  Submit==APPLY
  Button==CLOSE
Import
  StartRowIndex==0
  RowExtractionScript=:
  :{
    var params = action.getParameters();
    params.put("STORY",row.get(0));
    params.put("NAME",row.get(1));
  :}
  Screen
    Layout==Table
      Label==DATA_FILE
      Control==DATA_FILE
        BREAK
      Panel
        w==2
        Extra==align="center"
        Layout==Table
          Control==SAVE
          Control==CLOSE
Layout==Table
  Label==STORY
  Control==STORY
    LayoutExtra==width="260px"
    BREAK
  Label==NAME
  Control==NAME
    BREAK
  Panel
    w==4
    Extra==align="center"
    Layout==Table
      Control==APPLY
      Control==SAVE
      Control==CLOSE
FetchProcess
  Fetch
    TableName==SINGER
    PrimaryKey
      SINGER_ID==pk
    Column
      STORY==STORY
      NAME==NAME
SaveProcess
  Validation
    Parameter
  Insert
    TableName==SINGER
    PrimaryKey
      SINGER_ID==pk
        Automatic==SEQ_SINGER.nextval
        Retrieve
    Column
      STORY==STORY
      NAME==NAME
      CREATED
        Automatic==current_timestamp
      CREATOR
        Automatic==!"'" + action.getParameters().get("session.userName") + "'"
      MODIFIED
        Automatic==current_timestamp
      MODIFIER
        Automatic==!"'" + action.getParameters().get("session.userName") + "'"

#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationEN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonEN.dic
Title==Tạo mới ca sỹ
Caption==TẠO MỚI CA SỸ
STORY==Tiểu sử
  Title==Tiểu sử
NAME==Tên
  Title==Tên
SaveCompletedSuccessfully==Thông tin ca sỹ '$NAME$' đã được thêm vào CSDL.

 • Code của chức năng edit.

Logic
# Uncomment to enable options below
#  ImmediateProcess
#  NoLog
#  LogParameter
#  IgnoreAuthenticate
#  IgnorePrivilegeCheck
#  ExcludeLayout
  FirstFocus==STORY
Field
  File==DATA_FILE
    Extra==required
  Text==STORY
    Trim
    MaxLength==1024
  Text==NAME
    Trim
    MaxLength==1024
  Submit==SAVE
  Button==CLOSE
Import
  StartRowIndex==0
  RowExtractionScript=:
  :{
    var params = action.getParameters();
    params.put("STORY",row.get(0));
    params.put("NAME",row.get(1));
  :}
  Screen
    Layout==Table
      Label==DATA_FILE
      Control==DATA_FILE
        BREAK
      Panel
        w==2
        Extra==align="center"
        Layout==Table
          Control==SAVE
          Control==CLOSE
Layout==Table
  Label==STORY
  Control==STORY
    LayoutExtra==width="260px"
    BREAK
  Label==NAME
  Control==NAME
    BREAK
  Panel
    w==4
    Extra==align="center"
    Layout==Table
      Control==SAVE
      Control==CLOSE
FetchProcess
  Fetch
    TableName==SINGER
    PrimaryKey
      SINGER_ID==pk
    Column
      STORY==STORY
      NAME==NAME
SaveProcess
  Validation
    Parameter
  Update
    TableName==SINGER
    PrimaryKey
      SINGER_ID==pk
    Column
      STORY==STORY
      NAME==NAME
      MODIFIED
        Automatic==current_timestamp
      MODIFIER
        Automatic==!"'" + action.getParameters().get("session.userName") + "'"

#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationEN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonEN.dic
Title==Sửa thông tin ca sỹ
Caption==SỬA THÔNG TIN CA SỸ
STORY==Tiểu sử
  Title==Tiểu sử
NAME==Tên
  Title==Tên
SaveCompletedSuccessfully==Thông tin ca sỹ '$NAME$' đã được cập nhật vào CSDL.

 • Code của chức năng detail.

View==/include/master_detail.jsp
Logic
  AttmType==SINGER
  NoteType==SINGER
Field
  Label==SINGER_ID
  Label==STORY
  Label==NAME
  Label==CREATED
  Label==CREATOR
  Label==MODIFIED
  Label==MODIFIER
Child
  FK_S_SG==list_song.jsp
    LinkParameter==SINGER_ID
Popup
  Width==440
  Height==172
CssClass==data_table
Layout==Table
  Label==SINGER_ID
  Control==SINGER_ID
    BREAK
  Label==STORY
  Control==STORY
    BREAK
  Label==NAME
  Control==NAME
    BREAK
  Label==CREATED
  Control==CREATED
    BREAK
  Label==CREATOR
  Control==CREATOR
    BREAK
  Label==MODIFIED
  Control==MODIFIED
    BREAK
  Label==MODIFIER
  Control==MODIFIER
    BREAK
FetchProcess
  Fetch
    TableName==SINGER
    PrimaryKey
      SINGER_ID==pk
    Column
      SINGER_ID==SINGER_ID
      STORY==STORY
      NAME==NAME
      CREATED==TO_CHAR(CREATED,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
      CREATOR==CREATOR
      MODIFIED==TO_CHAR(MODIFIED,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
      MODIFIER==MODIFIER

#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationVN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonVN.dic
Title==Thông tin ca sỹ
BREADCRUMB=:
:{
  !"<li><a href='list.jsp'>Quản lý ca sỹ</a></li>" +
  "<li><a>" + com.ftl.util.StringEscapeUtil.escapeHtml(action.getParameters().get("NAME")) + "</a></li>"
:}
SINGER_ID==ID
  Title==ID
STORY==Tiểu sử
  Title==Tiểu sử
NAME==Tên
  Title==Tên
CREATED==Giờ tạo
  Title==Giờ tạo
CREATOR==Người tạo
  Title==Người tạo
MODIFIED==Giờ cập nhật
  Title==Giờ cập nhật
MODIFIER==Người cập nhật
  Title==Người cập nhật
FK_S_SG==Bài hát
Message
  Remove==Bạn có thực sự muốn xóa ca sỹ '<%p>' không?

Bước 7: Tạo chức năng remove bằng Sublime Text 3

 • Đối với chức năng remove, ta phải thêm file remove.dic và removeVN.dic bằng tay. Mở file bằng Sublime Text 3 như hình sau.

wak_remove_singer.png
wak_remove_sub_singer.png

Bước 8: Viết code và lưu trên Sublime Text 3

 • Thêm lần lượt 2 đoạn code sau vào 2 file remove.dic và removeVN.dic
SaveProcess
  Fetch
    TableName==SINGER
    PrimaryKey
      SINGER_ID==pk
    Column
      NAME==NAME
  Delete
    TableName==SINGER
    PrimaryKey
      SINGER_ID==pk
#    DetailData
#      SONG==FK_S_SG
#        ForeignKey
#          SINGER_ID==pk

#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationVN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonVN.dic
SaveCompletedSuccessfully==Đã xóa thông tin ca sỹ '$NAME$'.

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong tạo chức năng CRUD đơn giản với wak.
Nếu có thắc mắc hay khó khăn gì thì hãy comment bên dưới.
Xin cảm ơn!