Tại sao cần lưu lịch sử tác động?

14199443_762636307106158_4879170254052261786_n.jpg?oh=6e2aaaa52696f481df4938c2c57ca1e0&oe=5847F6C6

Sau đây là các bước cần thiết để lưu lịch sử tác động:

Step 1: Tạo mới loại tác động mà bạn muốn lưu thay đổi. Vd: Tác động Đơn Hàng
Step 2: Copy file admin.dic tới vị trí tiện cho bạn lưu trữ.
Step 3: Chỉnh sửa file.dic mà bạn muốn lưu lịch sử khi tác động lên nó. Ví dụ: Tạo mới (create.dic), Chỉnh sửa (edit.dic), Xóa (remove.dic) và truyền tham số cần lưu vào file admin.dic

Ví dụ minh họa: Lưu lịch sử tạo mới Chi Nhánh/Phòng Ban trên con http://scs.ftl.vn:20017/index.jsp


Step 1: Tạo mới loại tác động theo đường dẫn sau:…/common/cm_action_type/create.jsp
14079987_762637237106065_8280854898530895740_n.jpg?oh=e40c67955b2c3617039ea7de8035e53c&oe=585902A8
Step 2: Copy file admin.dic tới vị trí tiện cho bạn lưu trữ. Ở đây mình lưu cùng thư mục với Quản Lý Phòng Ban/Chi Nhánh
14203097_762637480439374_6013323234475057416_n.jpg?oh=9dea86c045c896674efe7c5e7f15da12&oe=584887A4
Step 3: Chỉnh sửa file.dic. Ở đây ta đang muốn lưu tác động khi tạo mới Phòng ban/Chi nhánh nên mình sẽ chỉnh sửa file create.dic.Ta sẽ lưu thông tin tạo mới: Mã phòng ban/chi nhánh (CODE), tên phòng ban/chi nhánh(NAME), tài khoản(ADM_USER) vào bảng CM_ACTION_LOG bằng cách truyền thông tin thay đổi vào file admin.dic

Thêm đoạn Script này vào sau khi kết thúc tiến trình SaveProcess

14202593_762638520439270_4833322755001211208_n.jpg?oh=d3850861fa16616bde17c21d41763145&oe=58531D5C
Add this code:
  Script=:
  :{
    var params = action.getParameters();
    var dic = action.getDictionary();
    var tab = "  ";
    var content = "";
    content +="<br>"+tab+"_ <span class='log_attribute'>"+action.getString(dic,"CODE")+" </span>: <span class='log_value'>'"+params.get("CODE")+"'</span>";
    content +="<br>"+tab+"_ <span class='log_attribute'>"+action.getString(dic,"NAME")+" </span>: <span class='log_value'>'"+params.get("NAME")+"'</span>";
    content +="<br>"+tab+"_ <span class='log_attribute'>"+action.getString(dic,"ADM_USER")+" </span>: <span class='log_value'>'"+params.get("ADM_USER_NAME")+"'</span>";
    params.put("TYPE","QLPBCN");
    params.put("TARGET_ID",params.get("pk"));
    params.put("CREATED","CREATED");
    params.put("CREATOR","CREATOR");
    params.put("MODIFIED","MODIFIED");
    params.put("MODIFIER","MODIFIER");
    params.put("CONTENT","Tạo mới phòng ban/chi nhánh "+params.get("NAME") + content);
  :}
  Insert=>../admin.dic!SaveActionProcess.Insert

Đây là kết quả được lưu lại tại Danh Mục Tác Động khi tạo mới phòng ban/chi nhánh:

14184536_762638920439230_4321323724811698427_n.jpg?oh=cd43fb44955d8850a564b65da6a89439&oe=584189F6

Source code:

admin.dic

SaveActionProcess
  Insert
    TableName==CM_ACTION_LOG
    PrimaryKey
      ACTION_LOG_ID==pk
        Automatic==SEQ_CM_ACTION_LOG.nextval
        Retrieve
    Column
      ACTION_TYPE_ID==TYPE
        Format==(SELECT ACTION_TYPE_ID FROM CM_ACTION_TYPE WHERE UPPER(CODE) = UPPER(?))
      TARGET_ID==TARGET_ID
      CONTENT==CONTENT
      CREATED==CREATED
        Automatic==current_timestamp
      CREATOR==CREATOR
        Automatic==!"'" + action.getParameters().get("session.userName") + "'"
      MODIFIED==MODIFIED
        Automatic==current_timestamp
      MODIFIER==MODIFIER
        Automatic==!"'" + action.getParameters().get("session.userName") + "'"

create.dic

Logic
# Uncomment to enable options below
#  ImmediateProcess
#  NoLog
#  LogParameter
#  IgnoreAuthenticate
#  IgnorePrivilegeCheck
#  ExcludeLayout
#  ContinuousProcessing
#  UseApprovementProcess
  FirstFocus==CODE
Field
  Text==CODE
    ApplyCodeFormat
    Trim
    MaxLength==50
    LiveValidation
      Presence
  Text==NAME
    Trim
    MaxLength==1024
  ExternalList==ADM_USER
    Multiple
    ListAllItem
    ModuleUrl==/com/ftl/ppm/adm_user/list.jsp
    LiveValidation
      #Presence
  Submit==SAVE
  Submit==APPLY
  Button==CLOSE
Layout==Table
  Label==CODE
  Control==CODE
    LayoutExtra==width="240px"
    BREAK
  Label==NAME
  Control==NAME
    LayoutExtra==width="240px"
    BREAK
  Label==ADM_USER
  Control==ADM_USER
    BREAK
  #Label==FK_CRU_CR
  #Control==FK_CRU_CR
  #  w==3
  #  BREAK
  #Label==FK_DO_CR
  #Control==FK_DO_CR
  #  w==3
  #  BREAK
  Panel
    w==4
    Extra==align="center"
    Layout==Table
      Control==APPLY
      Control==SAVE
      Control==CLOSE
FetchProcess
  Fetch
    TableName==CENTER_REGION
    PrimaryKey
      CENTER_REGION_ID==pk
    Column
      CODE==CODE
      NAME==NAME
    DetailData
      CENTER_REGION_USER==ADM_USER
        ForeignKey
          CENTER_REGION_ID==pk
        Column
          USER_ID==USER_ID
      CENTER_REGION_USER==ADM_USER_NAME
        ForeignKey
          CENTER_REGION_ID==pk
        Column
          USER_ID==(SELECT USER_NAME FROM ADM_USER WHERE USER_ID = CENTER_REGION_USER.USER_ID)  
SaveProcess
  Insert
    TableName==CENTER_REGION
    PrimaryKey
      CENTER_REGION_ID==pk
        Automatic==SEQ_CENTER_REGION.nextval
        Retrieve
    Column
      CODE==CODE
      NAME==NAME
      CREATED==CREATED
        Automatic==current_timestamp
      CREATOR==CREATOR
        Automatic==!"'" + action.getParameters().get("session.userName") + "'"
      MODIFIED==MODIFIED
        Automatic==current_timestamp
      MODIFIER==MODIFIER
        Automatic==!"'" + action.getParameters().get("session.userName") + "'"
    DetailData
      CENTER_REGION_USER==ADM_USER
        ForeignKey
          CENTER_REGION_ID==pk
        Column
          USER_ID==0
  Validation
    Parameter
      CODE
        Mandatory
    Unique
      UK_CENTER_REGION
        CODE==CODE
          Format==UPPER(CODE)=UPPER(?)
  Script=:
  :{
    var params = action.getParameters();
    var dic = action.getDictionary();
    var tab = "&emsp;&emsp;";
    var content = "";
    content +="<br>"+tab+"_ <span class='log_attribute'>"+action.getString(dic,"CODE")+" </span>: <span class='log_value'>'"+params.get("CODE")+"'</span>";
    content +="<br>"+tab+"_ <span class='log_attribute'>"+action.getString(dic,"NAME")+" </span>: <span class='log_value'>'"+params.get("NAME")+"'</span>";
    content +="<br>"+tab+"_ <span class='log_attribute'>"+action.getString(dic,"ADM_USER")+" </span>: <span class='log_value'>'"+params.get("ADM_USER_NAME")+"'</span>";
    params.put("TYPE","QLPBCN");
    params.put("TARGET_ID",params.get("pk"));
    params.put("CREATED","CREATED");
    params.put("CREATOR","CREATOR");
    params.put("MODIFIED","MODIFIED");
    params.put("MODIFIER","MODIFIER");
    params.put("CONTENT","Tạo mới phòng ban/chi nhánh "+params.get("NAME") + content);
  :}
  Insert=>../admin.dic!SaveActionProcess.Insert