Phân quyền dữ liệu là gì ?

 • Phân quyền dữ liệu là chức năng được xây dựng và cấu hình để giới hạn người dùng chỉ có quyền tác động tới một số kiểu dữ liệu nhất định trong nhóm dữ liệu của chức năng nào đó trong hệ thống.

Tại sao cần phân quyền dữ liệu ?

 • Tại sao cần phải phân quyền dữ liệu, đơn giản như bạn vào 1 chức năng nào đó có chứa 1 tập danh sách các tập bản ghi trong đó có một số bản ghi chỉ có cấp trên được phép tra cứu và quản lý và các nhân viên thì không được xem. Để xử lý vấn đề này cần xử lý phân quyền dữ liệu sẽ cho phép giới hạn quyền truy cập đối với các nhóm đối tượng người dùng cách chính xác và hiệu quả.

Ai có thể phân quyền dữ liệu ?

 • Người phân quyền dữ liệu là những lập trình viên, quản trị viên, người nắm vững code chức năng, module chức năng cần tương tác, quy trình hệ thống cũng như biết cách sử dụng các quyền dữ liệu.

Phân quyền theo nhóm NSD và NSD.

 • Lần lượt tạo mới nhóm người sử dụng và người sử dụng (chú ý: tại bước này nếu như người dùng đã có lớp dữ liệu thì có thể phân quyền người dùng hoặc nhóm NSD trên các lớp dữ liệu ngay tại bước này ví dụ hình minh họa bên dưới)
qlpq_nsd.png

Phân quyền theo lớp dữ liệu và kiểu dữ liệu.

 • Bước 1: khai báo kiểu dữ liệu thực hiện như sau:
 • Từ màn hình chính, truy cập vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & phân quyền » Danh mục kiểu dữ liệu:
kdl_menu.png
 • Khi đó form Danh mục kiểu dữ liệu hiển thị, click nút “Tạo mới” để khai báo một kiểu dữ liệu mới:
ksl_taomoi.png
 • Thông tin trên form kiểu dữ liệu:
  • Tên: Tên của kiểu dữ liệu, do người dùng tự đặt và điền trên form
  • Mô tả: Mô tả chi tiết hơn về kiểu dữ liệu
  • Câu lệnh SQL: Câu lệnh SQL để tạo ra danh sách các dữ liệu chi tiết dựa vào tiêu chí đã chọn (ví dụ tạo ra danh sách các ngân hàng, danh sách các kênh, danh sách các phòng ban)
  • Tác động: Chọn tác động mặc định, nếu ở phần phân quyền mà không thiết lập quyền cho các tác động này thì sẽ được áp dụng theo quyền mặt định được thiết lập ở form 'Tạo mới' này.
 • Bước 2: Nội dung danh mục lớp dữ liệu
 • Để khai báo lớp dữ liệu thực hiện như sau:
  • Từ màn hình chính, truy cập vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & phân quyền » Danh mục lớp dữ liệu:
ldl_menu.png
 • Khi đó form Danh mục lớp dữ liệu hiển thị, click nút “Tạo mới” để khai báo một lớp dữ liệu mới:
 • Form tạo mới được hiển thị, cho phép người dùng nhập các thông tin:
  • Kiểu dữ liệu: Chọn một kiểu dữ liệu đã được tạo tại Danh sách kiểu dữ liệu
ldl_taomoi.png
 • Thông tin trên form lớp dữ liệu
  • Tên: Tên của lớp dữ liệu, do người dùng tự đặt
  • Mô tả: Mô tả chi tiết về lớp dữ liệu
  • Danh sách giá trị: Danh sách này sẽ được hiển thị dựa vào kiểu dữ liệu đã được chọn ở trên. Khi đó người dùng sẽ chọn giá trị nào sẽ được gán cho lớp này.
  • Phân quyền: Cho phép nhóm NSD nào được phép thao tác trên lớp dữ liệu này.
 • Sau khi nhập các thông tin, click nút Hoàn thành để lưu, thông tin vừa nhập sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên form:
ldl_danhsach.png
 • Bước 3: Xử lý trong source code hiển thị danh sách các bản ghi thuộc các nhóm bản ghi khác nhau, áp dụng trong hành động thêm, sửa, xóa (Hình minh họa dưới thuộc form list.dic).
qlpq_formmau.png
TableName==!action.correctDataFilteredTableName("PROFILE","PROFILE_ID","PROFILE","S")
 • Bước 4: Chạy thử chức năng ứng dụng đã được phân quyền bằng tài khoản người dùng thuộc các nhóm người dùng khác nhau.
 • Về quản trị danh mục kiểu dữ liệu và lớp dữ liệu xin mời quý vị và các bạn tham khảo tại kiểu dữ liệulớp dữ liệu