WAK Wiki

Mục đích bài viết

  • Hướng dẫn người dùng sử dụng các chức năng về Quản lý người sử dụng và phân quyền cho người dùng.
  • Hướng dẫn người dùng vận hành các chức năng của hệ thống.

Các menu, danh mục chính

Comment