Dùng khi nào?

 • Câu lệnh điều kiện if cho phép ta thay đổi luồng của chương trình dựa trên một điều kiện nào đó. Nếu điều kiện là đúng (true) thì chương trình sẽ được thực hiện, ngược lại nếu điều kiện đưa ra là sai (false) thì nội dung công việc đó sẽ không được thực hiện hoặc thực hiện theo hướng khác.

Dùng ở đâu?

 • If trong file dic là một note được khai báo trong các note như: FetchProcees hoặc SaveProcess.

Dùng như thế nào?

If==điu kin
  True
    //Làm gì đó khi điều kiện đúng
  False
    //Làm gì đó khi điều kiện sai
 • If lồng nhau:
If==điu kin 1
  True
  // Nếu điều kiện 1 đúng thì kiểm tra xem điều kiện 2 có đúng k?
    If==điu kin 2
      True
        //Làm gì đó khi điều kiện 2 đúng
      False
        //Làm gì đó khi điều kiện 2 sai
  False
    //Làm gì đó khi điều kiện 1 sai

Ví dụ

Dưới đây sẽ có một ví dụ cụ thể dùng mệnh đề if trong FetchProcess

 • Khai báo form và vẽ layout:
Field
  Text==NAME
    Trim
    MaxLength==200
  Text==ADDRESS
    Trim
    MaxLength==1024
  Text==USER_NAME
    Trim
    MaxLength==200
  Text==PASSWORD
    Trim
    MaxLength==200
  Submit==SAVE
  Button==CLOSE
Layout==Table
  Control==FULL_NAME
  Label==FULL_NAME
  Control==ADDRESS
  Label==ADDRESS
    BREAK  
  Control==USER_NAME
  Label==USER_NAME
  Control==PASSWORD
  Label==PASSWORD
  Panel
    w==4
    Extra==align="center"
    Layout==Table
      Control==SAVE
      Control==CLOSE
 • Dùng FetchProcess để fill dữ liệu lên form:
  • Chú thích: action.getParameters().get("pk") là phương thức nhận giá trị từ tham số pk được truyền sang.
FetchProcess
  If==action.getParameters().get("pk").equals("1")
    True
      Fetch
        TableName==ADM_USER
        PrimaryKey
          USER_ID==pk
        Column
          FULL_NAME==FULL_NAME
          ADDRESS==ADDRESS
    False
      Fetch
        TableName==ADM_USER
        PrimaryKey
          USER_ID==pk
        Column
          USER_NAME==USER_NAME
          PASSWORD==PASSWORD

Comment

Thêm bình luận mới