Trình tự xử lý trong file

 • Khi file dic được thực thi đoạn lệnh trong PreparationProcess(nếu có) sẽ được thực hiện và xử lý đầu tiên. Script được viết thêm trong phần này có thể put hoặc get parameters phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu trong phần FetchProcess và thực thi câu lệnh trong Saveprocess.
 • Sau PreparationProcess sẽ đến FetchProcess. FetchProcess làm công việc lấy dữ liệu từ bảng trong database hiển thị lên layout đã khai báo( tìm hiểu thêm về layout). Có thể dùng thêm các đoạn Script để put hoặc get parameters phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu trên form.
 • Tiếp đến là thực thi đoạn lệnh trong SaveProcess. Saveprocess làm công việc thực thi câu lệnh insert, update, delete. Ở đây khi viết Script để có thể get parameter được put bên trên phần FetchProcess,PreparationProcess hoặc ở một url khác truyền sang nhằm tuỳ biến việc thêm, sửa, xoá dữ liệu.

Cách khai báo

 • Các khai báo Script trong FetchProcess,PreparationProcess và SaveProcess đều có cách khai báo giống nhau
PreparationProcess
  Script=:
  :{
   //Type code here
  :}
FetchProcess
  Script=:
  :{
   //Type code here
  :}
SaveProcess
  Script=:
  :{
   //Type code here
  :}
 • Các khai báo biến trong Script
  • Biến trong script đều là kiểu var. Kiểu dữ liệu này sẽ đại diện cho tất cả các kiểu dữ liệu khác nhau như : String, Interger, Double, Float hoặc các List, Array, v..v…
  • Ví dụ:
  Script=:
  :{
    var strName = "Mrs Smith";
    java.lang.System.out.print("In ra:" + strName);
  :}

Cách sử dụng

 • Dùng ở đâu?
  • FetchProcess: có thể sử dụng được trong hầu hết các file như: create,edit,remove,detail và những file báo cáo có tiền tố rpt v.v..
  • PreparationProcess: có thể dùng được trong tất cả các file .dic.
  • SaveProcess: được sử dụng trong các file create,edit,remove. Những file có mục đích insert, update, delete tác động lên cơ sở dữ liệu.
 • Dùng khi nào?
  • FetchProcess: dùng khi cần hiển thị dữ liệu lấy từ cơ sở dữ liệu lên form.
  • PreparationProcess: dùng khi cần xử lý những vấn đề phức tạp liên quan cơ sở dữ liệu và truyền tham số trong file.
  • SaveProcess: dùng khi cần insert, update, delete tác động lên cơ sở dữ liệu.

Comment

Thêm bình luận mới