• Mô tả lỗi.

- Lỗi xảy ra khi sử dụng các 1 link ảnh không rõ nguồn.

  • Cách xử lý.

- Phân quyền nguồn cho Anonymous.

var img = new Image();
    img.crossOrigin = "Anonymous";
    img.src = document.getElementById("image").value;
    context.drawImage(img, 40, 40);

Link tham khảo