• Ý nghĩa: Thực hiện các câu lệnh select để truy xuất giá trị. Hỗ trợ cho quản trị hệ thống:
  • Xuất báo cáo theo ý mình mong muốn.
  • Thao tác linh hoạt, dễ sử dụng.
  • Lưu báo cáo để có thể tái sử dụng.
 • Mục đích sử dụng: Khai báo trực tiếp câu lệnh sql thay vì các công cụ kết nối databse khác. Tiết kiệm thời gian cài đặt sql client khác.

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Khai báo báo cáo SQL. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_KB_SQL.png

Tạo báo cáo

Cách tạo báo cáo

 • Bước 1: Nhập tên báo cáo
 • Bước 2: Nhấn OK để hoàn thành
WAK_DB_UTIL_KB_SQL_B2.png
 • Hoàn thành:
WAK_DB_UTIL_KB_SQL_B3.png

Thiết kế báo cáo

 • Nhấn nút Thiết kế báo cáo
WAK_DB_UTIL_KB_SQL_B4.png

Ví dụ:

Select * from adm_user

Kết quả là:
WAK_DB_UTIL_KB_SQL_B5.png
 • Kết xuất Excel kết quả: Xuất kết quả vừa truy xuất ra file Excel.
 • Kết xuất CSV kết quả: Xuất kết quả vừa truy xuất ra file csv.

Tạo bản sao

 • Tạo bản sao: là tạo một bản ghi mới có cùng nội dung với bản ghi được sao chép.
 • Cách dùng: Nhấn nút Tạo bản sao
WAK_DB_UTIL_KB_SQL_B6.png

Đổi tên báo cáo

 • Đổi tên báo cáo: Nhập tên báo cáo mới
 • Cách dùng: Nhấn nút Đổi tên
WAK_DB_UTIL_KB_SQL_B7.png

Xoá báo cáo

 • Xoá báo cáo: Xoá báo cáo khỏi danh sách
 • Cách dùng: Nhấn nút Xoá báo cáo
WAK_DB_UTIL_KB_SQL_B8.png

Kết xuất Excel kết quả

 • Mục đích: Xuất kết quả vừa truy xuất ra file Excel.
 • Cách dùng: Nhấn nút Kết xuất Excel
WAK_DB_UTIL_KB_SQL_B9.png

Kết xuất CSV kết quả

 • Mục đích: Xuất kết quả vừa truy xuất ra file csv.
 • Cách dùng: Nhấn nút Kết xuất CSV
WAK_DB_UTIL_KB_SQL_B10.png

Comment