WAK hỗ trợ sẵn các cách bố trí sau

 • Dạng đơn giản (<div>…</div>)
 • Dạng table (<table>…</table>)
 • Dạng dropdown
 • Dạng tab

Một số ví dụ
web/com/ftl/dbutil/detail_table.dic

CssClass==data_table
Layout==Table
  Label==TABLE_CAT
  Control==TABLE_CAT
    BREAK
  Label==TABLE_SCHEM
  Control==TABLE_SCHEM
    BREAK
  Label==TABLE_NAME
  Control==TABLE_NAME
    BREAK
  Label==TABLE_TYPE
  Control==TABLE_TYPE
    BREAK
  Label==REMARKS
  Control==REMARKS

web/com/ftl/dbutil/execute_sql_script.dic
Extra==style="padding:0px;width:100%;"
Layout==Table
  Control==SQL_STATEMENT
    LayoutExtra==style="padding:0px;"
    BREAK
  Panel
    Extra==align="center"
    Layout==Table
      Label==SEPARATOR
      Control==SEPARATOR
      Control==SAVE

web/com/ftl/wakadm/adm_data_type/list.dic
Layout==Simple
  Panel
    Layout==Simple
      Control==KEYWORD
      Panel
        Layout==DropDown
          Control==DATA_TYPE_ID
          Control==NAME
          Control==DESCRIPTION
          Control==SQL_COMMAND
      Control==GEN_HTML
      Control==GEN_EXCEL
      Control==ADD
      Control==REMOVE_SELECTED

Các cấu hình có thể khai báo:
 • CssClass
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: tên css class cho thẻ sinh ra
  • Ví dụ với CssClass==caption-label, nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn class='caption-label'
 • Extra
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: nội dung các attribute cần bổ sung tạo thẻ <table>, <div>
  • Ví dụ với Extra==style='width:120px;', nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn style='width:120px;'
 • Layout
  • Kiểu: list
  • Tác dụng: kiểu bố trí, các giá trị được chấp nhận gồm
   • Simple: bố trí các đối tượng trong thẻ <div></div>
   • Table: bố trí các đối tượng trong thẻ <table></table>
   • Dropdown: bố trí các đối tượng vào một <div> xổ ra khi ấn nút
   • Tab: bố trí các đối tượng vào các tab
  • Mặc định: Table

Dưới node Layout bạn sẽ cần liệt kê danh sách các đối tượng cần bố trí. Với mỗi kiểu bố trí, cách khai báo sẽ có chút khác biệt

Bố trí dạng Simple

Bố trí dạng Table

Bố trí dạng Dropdown

Bố trí dạng Tab