Mục tiêu

 • Là chức năng đầu tiên khi NSD vào danh mục
 • Cung cấp chức năng tìm kiếm đối tượng theo các tiêu chí
 • Có link cho phép thêm/sửa/xóa/xem chi tiết đối tượng

Ví dụ minh họa

Khai báo chức năng

Một chức năng WAK thường được tạo nên từ hai file: file khai báo logic chức năng (*.dic) và file ngôn ngữ (*VN.dic).
Chức năng list (tìm kiếm) thường có các khai báo chính như sau

Cấu hình logic

ModuleName
ActionCode
View
DataSource
Logic
  ExcludeLayout
  Format
  ListAllItem
  IgnoreAuthenticate
  IgnorePrivilegeCheck
  Nolog
  LogParameter
  Permission
  KeyField
  NameField
  HideKeyColumn
  HideIndexColumn
  HideActionColumn
  HideDetailButton
  HideCopyButton
  HideModifyButton
  HideRemoveButton
  HideSelectionColumn
  DisableHeaderSort
  FirstFocus
  HideDataTable
  HideTableHeader
  SearchField
  SearchFieldCombination

Khai báo giao diện

Hướng dẫn khai báo giao diện đồ họa trên nền tảng wak

Khai báo câu lệnh query

test test

Cấu hình hiển thị Html, Xlsx, Json

Included page "wiki:list-output-structure" does not exist (create it now)

Cấu trúc các node theo trình tự

Logic

Field

Popup

Định dạng kích thước popup được bật ra khi hành động trên trang.Ở đây bạn có thể tùy chỉnh kích thước cho toàn bộ popup về cùng 1 size hoặc cũng có thể

Layout

Fetch

Query

Xlsx

Html

Json

Comment