Để phân trang trên file list.dic cần đặt tham số MaximumRowFetched cho 2 node (Html, Json)

Html
    MaximumRowFetched==20
Json
    MaximumRowFetched==20