I.Nhiệm vụ LiveValidation.js

 • Là 1 plugin jQuery giúp chúng ta kiểm tra các giá trị nhập vào 1 cách nhanh chóng và dễ dàng

II.Cách Download và vị trí trong WAK

1.Download

 • Bạn có thể download và xem các hướng dẫn cơ bản tại trang chủ của đơn vị làm ra plugin này : https://jqueryvalidation.org/

2.Vị trí trong file WAK

 • Vị trí :\web\js\livevalidation.js

III.Source Code

// Đây là source code của plugin này,Hãy đọc nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn//

var LiveValidation = function(e, i) {
  this.initialize(e, i)
};
LiveValidation.VERSION = "1.3 standalone", LiveValidation.TEXTAREA = 1, LiveValidation.TEXT = 2, LiveValidation.PASSWORD = 3, LiveValidation.CHECKBOX = 4, LiveValidation.SELECT = 5, LiveValidation.FILE = 6, LiveValidation.DIV = 7, LiveValidation.HIDDEN = 8, LiveValidation.massValidate = function(e) {
  for (var i = null, t = !0, a = 0, n = e.length; n > a; ++a)
    if (get_top_level_node(e[a].element) == document) {
      var l = e[a].validate();
      l || null != i || (i = e[a]), t && (t = l)
    }
  if (null != i) {
    var s = i.element;
    null != s.id && null != window.activateTabContainedElement && window.activateTabContainedElement(s.id), scroll_to(s), null != s.focus && s.focus()
  }
  return t
}, LiveValidation.prototype = {
  validClass: "LV_valid",
  invalidClass: "LV_invalid",
  messageClass: "LV_validation_message",
  validFieldClass: "LV_valid_field",
  invalidFieldClass: "LV_invalid_field",
  initialize: function(e, i) {
    var t = this;
    if (!e) throw new Error("LiveValidation::initialize - No element reference or element id has been provided!");
    if (this.element = e.nodeName ? e : document.getElementById(e), !this.element) throw new Error("LiveValidation::initialize - No element with reference or id of '" + e + "' exists!");
    if (this.validations = [], this.elementType = this.getElementType(), this.form = this.element.form, !this.form)
      for (var a = this.element.parentNode; a;) "FORM" == a.nodeName.toUpperCase() && (this.form = a), a = a.parentNode;
    var n = i || {};
    this.validMessage = n.validMessage || "Thankyou!";
    var a = n.insertAfterWhatNode || this.element;
    if (this.insertAfterWhatNode = a.nodeType ? a : document.getElementById(a), this.onValid = n.onValid || function() {
        this.insertMessage(this.createMessageSpan()), this.addFieldClass()
      }, this.onInvalid = n.onInvalid || function() {
        this.insertMessage(this.createMessageSpan()), this.addFieldClass()
      }, this.onlyOnBlur = n.onlyOnBlur || !1, this.wait = n.wait || 0, this.onlyOnSubmit = n.onlyOnSubmit || !1, this.form && (this.formObj = LiveValidationForm.getInstance(this.form), this.formObj.addField(this)), this.oldOnBlur = this.element.onblur || function() {}, this.oldOnClick = this.element.onclick || function() {}, this.oldOnChange = this.element.onchange || function() {}, this.oldOnKeyup = this.element.onkeyup || function() {}, !this.onlyOnSubmit) switch (this.elementType) {
      case LiveValidation.CHECKBOX:
        this.element.onclick = function(e) {
          return t.validate(), t.oldOnClick.call(this, e)
        };
      case LiveValidation.DIV:
      case LiveValidation.FILE:
        this.element.onchange = function(e) {
          return t.validate(), t.oldOnChange.call(this, e)
        };
        break;
      case LiveValidation.SELECT:
        this.element.onchange = function(e) {
          return t.validate(), t.oldOnChange.call(this, e)
        };
      default:
        this.element.onblur = function(e) {
          return t.doOnBlur(e), t.oldOnBlur.call(this, e)
        }
    }
  },
  destroy: function() {
    if (this.formObj && (this.formObj.removeField(this), this.formObj.destroy()), !this.onlyOnSubmit) switch (this.elementType) {
      case LiveValidation.CHECKBOX:
        this.element.onclick = this.oldOnClick;
      case LiveValidation.DIV:
      case LiveValidation.FILE:
        this.element.onchange = this.oldOnChange;
        break;
      case LiveValidation.SELECT:
        this.element.onchange = this.oldOnChange;
      default:
        this.element.onblur = this.oldOnBlur
    }
    this.validations = [], this.removeMessageAndFieldClass()
  },
  add: function(e, i) {
    return this.validations.push({
      type: e,
      params: i || {}
    }), this
  },
  remove: function(e, i) {
    for (var t = !1, a = 0, n = this.validations.length; n > a; a++)
      if (this.validations[a].type == e && this.validations[a].params == i) {
        t = !0;
        break
      }
    return t && this.validations.splice(a, 1), this
  },
  doOnBlur: function(e) {
    this.validate(e)
  },
  getElementType: function() {
    switch (!0) {
      case "TEXTAREA" == this.element.nodeName.toUpperCase():
        return LiveValidation.TEXTAREA;
      case "INPUT" == this.element.nodeName.toUpperCase() && "TEXT" == this.element.type.toUpperCase():
        return LiveValidation.TEXT;
      case "INPUT" == this.element.nodeName.toUpperCase() && "HIDDEN" == this.element.type.toUpperCase():
        return LiveValidation.HIDDEN;
      case "INPUT" == this.element.nodeName.toUpperCase() && "PASSWORD" == this.element.type.toUpperCase():
        return LiveValidation.PASSWORD;
      case "INPUT" == this.element.nodeName.toUpperCase() && "CHECKBOX" == this.element.type.toUpperCase():
        return LiveValidation.CHECKBOX;
      case "INPUT" == this.element.nodeName.toUpperCase() && "FILE" == this.element.type.toUpperCase():
        return LiveValidation.FILE;
      case "SELECT" == this.element.nodeName.toUpperCase():
        return LiveValidation.SELECT;
      case "DIV" == this.element.nodeName.toUpperCase():
        return LiveValidation.DIV;
      case "TD" == this.element.nodeName.toUpperCase():
        return LiveValidation.DIV;
      default:
        throw new Error("LiveValidation::getElementType - Element must be an input, select, or textarea!")
    }
  },
  doValidations: function() {
    this.validationFailed = !1;
    for (var e = 0, i = this.validations.length; i > e; ++e) {
      var t = this.validations[e];
      switch (t.type) {
        case Validate.Presence:
        case Validate.Confirmation:
        case Validate.Acceptance:
          this.displayMessageWhenEmpty = !0, this.validationFailed = !this.validateElement(t.type, t.params);
          break;
        default:
          this.validationFailed = !this.validateElement(t.type, t.params)
      }
      if (this.validationFailed) return !1
    }
    return this.message = this.validMessage, !0
  },
  validateElement: function(e, i) {
    var t = this.elementType == LiveValidation.DIV ? this.element.innerText || this.element.textContent : this.elementType == LiveValidation.SELECT ? this.element.selectedIndex < 0 ? null : this.element.options[this.element.selectedIndex].value : this.element.value;
    if (e == Validate.Acceptance) {
      if (this.elementType != LiveValidation.CHECKBOX) throw new Error("LiveValidation::validateElement - Element to validate acceptance must be a checkbox!");
      t = this.element.checked
    }
    var a = !0;
    try {
      e(t, i)
    } catch (n) {
      if (!(n instanceof Validate.Error)) throw n;
      ("" !== t || "" === t && this.displayMessageWhenEmpty) && (this.validationFailed = !0, this.message = n.message, a = !1)
    } finally {
      return a
    }
  },
  validate: function() {
    if (this.element.disabled) return !0;
    var e = this.doValidations();
    return e ? (this.onValid(), !0) : (this.onInvalid(), !1)
  },
  enable: function() {
    return this.element.disabled = !1, this
  },
  disable: function() {
    return this.element.disabled = !0, this.removeMessageAndFieldClass(), this
  },
  createMessageSpan: function() {
    var e = document.createElement("div"),
      i = document.createElement("span"),
      t = document.createTextNode(this.message);
    return i.appendChild(t), e.appendChild(i), e
  },
  insertMessage: function(e) {
    if (this.removeMessage(), this.displayMessageWhenEmpty && (this.elementType == LiveValidation.CHECKBOX || "" == this.element.value) || "" != this.element.value) {
      var i = this.validationFailed ? this.invalidClass : this.validClass;
      e.className += " " + this.messageClass + " " + i, this.insertAfterWhatNode.nextSibling ? this.insertAfterWhatNode.parentNode.insertBefore(e, this.insertAfterWhatNode.nextSibling) : this.insertAfterWhatNode.parentNode.appendChild(e);
      var t = this;
      setTimeout(function() {
        t.removeMessage()
      }, 2e3)
    }
  },
  addFieldClass: function() {
    this.removeFieldClass(), this.validationFailed ? -1 == this.element.className.indexOf(this.invalidFieldClass) && (this.element.className += " " + this.invalidFieldClass) : (this.displayMessageWhenEmpty || "" != this.element.value) && -1 == this.element.className.indexOf(this.validFieldClass) && (this.element.className += " " + this.validFieldClass)
  },
  removeMessage: function() {
    for (var e, i = this.insertAfterWhatNode; i.nextSibling;) {
      if (1 === i.nextSibling.nodeType) {
        e = i.nextSibling;
        break
      }
      i = i.nextSibling
    }
    e && -1 != e.className.indexOf(this.messageClass) && this.insertAfterWhatNode.parentNode.removeChild(e)
  },
  removeFieldClass: function() {
    -1 != this.element.className.indexOf(this.invalidFieldClass) && (this.element.className = this.element.className.split(this.invalidFieldClass).join("")), -1 != this.element.className.indexOf(this.validFieldClass) && (this.element.className = this.element.className.split(this.validFieldClass).join(" "))
  },
  removeMessageAndFieldClass: function() {
    this.removeMessage(), this.removeFieldClass()
  }
};
var LiveValidationForm = function(e) {
  this.initialize(e)
};
LiveValidationForm.instances = {}, LiveValidationForm.getInstance = function(e) {
  var i = Math.random() * Math.random();
  return e.id || (e.id = "formId_" + i.toString().replace(/\./, "") + (new Date).valueOf()), LiveValidationForm.instances[e.id] || (LiveValidationForm.instances[e.id] = new LiveValidationForm(e)), LiveValidationForm.instances[e.id]
}, LiveValidationForm.prototype = {
  initialize: function(e) {
    this.name = e.id, this.element = e, this.fields = [], this.oldOnSubmit = this.element.onsubmit || function() {};
    var i = this;
    this.element.onsubmit = function(e) {
      return LiveValidation.massValidate(i.fields) ? i.oldOnSubmit.call(this, e || window.event) !== !1 : !1
    }
  },
  addField: function(e) {
    this.fields.push(e)
  },
  removeField: function(e) {
    for (var i = [], t = 0, a = this.fields.length; a > t; t++) this.fields[t] !== e && i.push(this.fields[t]);
    this.fields = i
  },
  destroy: function(e) {
    return 0 == this.fields.length || e ? (this.element.onsubmit = this.oldOnSubmit, LiveValidationForm.instances[this.name] = null, !0) : !1
  }
};
var Validate = {
  Presence: function(e, i) {
    var i = i || {},
      t = i.failureMessage || "Can't be empty!";
    return e = trim(e), ("" === e || null === e || void 0 === e) && Validate.fail(t), !0
  },
  Numericality: function(e, i) {
    var i = i || {},
      t = i.replRegex ? i.replRegex : null,
      a = i.replValue ? i.replValue : null,
      n = i.notANumberMessage || "Must be a number!",
      l = i.notAnIntegerMessage || "Must be an integer!";
    e = e.replace(/,/g, ""), null != t && (e.match(t) || Validate.fail(n), e = e.replace(t, a));
    var s = e,
      e = Number(e),
      o = i.minimum || 0 == i.minimum ? i.minimum : null,
      r = i.maximum || 0 == i.maximum ? i.maximum : null,
      d = null,
      m = null;
    i.gtoeqElement && (m = i.gtoeqElement.value, null != t && (m.match(t) ? (d = i.gtoeqElement, m = Number(m.replace(t, a)), (null == o || o > m) && (o = m)) : m = null));
    var h = null,
      u = null;
    i.ltoeqElement && (u = i.ltoeqElement.value, null != t && (u.match(t) ? (h = i.ltoeqElement, u = Number(u.replace(t, a)), (null == r || u > r) && (r = u)) : u = null));
    var c = i.is || 0 == i.is ? i.is : null;
    null != c && null != c.value && (c = c.value), null != o && null != o.value && (o = o.value), null != r && null != r.value && (r = r.value);
    var v = i.tooLowMessage || "Must not be less than " + o + "!";
    v = v.replace("$minimum$", o);
    var f = i.tooHighMessage || "Must not be more than " + r + "!";
    f = f.replace("$maximum$", r);
    var p = i.wrongNumberMessage || "Must be " + c + "!";
    return p = p.replace("$is$", c), isFinite(e) || Validate.fail(n), i.onlyInteger && (/\.0+$|\.$/.test(String(s)) || e != parseInt(e)) && Validate.fail(l), null != c && e != Number(c) ? Validate.fail(p) : null !== o && e < Number(o) ? Validate.fail(v) : null !== r && e > Number(r) && Validate.fail(f), !0
  },
  Format: function(e, i) {
    var e = String(e),
      i = i || {},
      t = i.failureMessage || "Not valid!",
      a = i.pattern || /./,
      n = i.negate || !1;
    return n || a.test(e) || Validate.fail(t), n && a.test(e) && Validate.fail(t), !0
  },
  Email: function(e, i) {
    var i = i || {},
      t = i.failureMessage || "Must be a valid email address!";
    return Validate.Format(e, {
      failureMessage: t,
      pattern: /^([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})$/i
    }), !0
  },
  Length: function(e, i) {
    var e = String(e),
      i = i || {},
      t = i.minimum || 0 == i.minimum ? i.minimum : null,
      a = i.maximum || 0 == i.maximum ? i.maximum : null,
      n = i.is || 0 == i.is ? i.is : null,
      l = i.wrongLengthMessage || "Must be " + n + " characters long!";
    l = l.replace("$is$", n);
    var s = i.tooShortMessage || "Must not be less than " + t + " characters long!";
    s = s.replace("$minimum$", t);
    var o = i.tooLongMessage || "Must not be more than " + a + " characters long!";
    switch (o = o.replace("$maximum$", a), !0) {
      case null !== n:
        e.length != Number(n) && Validate.fail(l);
        break;
      case null !== t && null !== a:
        Validate.Length(e, {
          tooShortMessage: s,
          minimum: t
        }), Validate.Length(e, {
          tooLongMessage: o,
          maximum: a
        });
        break;
      case null !== t:
        e.length < Number(t) && Validate.fail(s);
        break;
      case null !== a:
        e.length > Number(a) && Validate.fail(o);
        break;
      default:
        throw new Error("Validate::Length - Length(s) to validate against must be provided!")
    }
    return !0
  },
  Inclusion: function(e, i) {
    var i = i || {},
      t = i.failureMessage || "Must be included in the list!",
      a = i.caseSensitive === !1 ? !1 : !0;
    if (i.allowNull && null == e) return !0;
    i.allowNull || null != e || Validate.fail(t);
    var n = i.within || [];
    if (!a) {
      for (var l = [], s = 0, o = n.length; o > s; ++s) {
        var r = n[s];
        "string" == typeof r && (r = r.toLowerCase()), l.push(r)
      }
      n = l, "string" == typeof e && (e = e.toLowerCase())
    }
    for (var d = !1, m = 0, o = n.length; o > m; ++m) n[m] == e && (d = !0), i.partialMatch && -1 != e.indexOf(n[m]) && (d = !0);
    return (!i.negate && !d || i.negate && d) && Validate.fail(t), !0
  },
  Exclusion: function(e, i) {
    var i = i || {};
    return i.failureMessage = i.failureMessage || "Must not be included in the list!", i.negate = !0, Validate.Inclusion(e, i), !0
  },
  Confirmation: function(e, i) {
    if (!i.match) throw new Error("Validate::Confirmation - Error validating confirmation: Id of element to match must be provided!");
    var i = i || {},
      t = i.failureMessage || "Does not match!",
      a = i.match.nodeName ? i.match : document.getElementById(i.match);
    if (!a) throw new Error("Validate::Confirmation - There is no reference with name of, or element with id of '" + i.match + "'!");
    return e != a.value && Validate.fail(t), !0
  },
  Acceptance: function(e, i) {
    var i = i || {},
      t = i.failureMessage || "Must be accepted!";
    return e || Validate.fail(t), !0
  },
  Custom: function(e, i) {
    var i = i || {},
      t = i.against || function() {
        return !0
      },
      a = i.args || {},
      n = i.failureMessage || "Not valid!";
    return t(e, a) || Validate.fail(n), !0
  },
  now: function(e, i, t) {
    if (!e) throw new Error("Validate::now - Validation function must be provided!");
    var a = !0;
    try {
      e(i, t || {})
    } catch (n) {
      if (!(n instanceof Validate.Error)) throw n;
      a = !1
    } finally {
      return a
    }
  },
  fail: function(e) {
    throw new Validate.Error(e)
  },
  Error: function(e) {
    this.message = e, this.name = "ValidationError"
  }
};