Mục đích bài viết

 • Cài đặt thiết lập cấu hình menu, chức năng ứng dụng thông qua phương thức cài đặt các gói.
 • Gói cài đặt có thể do được dùng do người dùng tự định nghĩa thiết lập ra gói hoặc sử dụng các gói tiện ích wak hỗ trợ.

Nội dung quy tắc đổi địa chỉ truy cập

 • Vào menu Hệ thống » Cấu hình & tùy chọn » Quản lý gói ứng dụng.
qlgud_menu.png

Cài đặt gói ứng dụng

 • Màn hình quản lý gói ứng dụng hiển thị
qlgud_form.png
 • Tiến hành cài đặt gói:
qlgud_goicai.png
 • Thông tin trên form cài đặt
  • Tab "từ địa chỉ web"
   • Cần nhập địa chỉ gói cài đặt được sử dụng tại một web ứng dụng.
  • Tab "từ file trên đĩa cứng"
   • Chọn gói cài đặt sau khi gói tiện ích đã được tải về máy local hoặc có thể là gói do người dùng tự định nghĩa theo cấu trúc gói wak trên máy local.
 • Thông báo sau khi hoàn thành cài đặt.
qlgud_tongbao.png
 • Màn hình quản lý ứng dụng, người dùng có thể sử dụng tiện ích sau khi cài đặt hoàn thành.
qlgud_formluu.png
qlgud_ketqua.png
 • Các thao tác 'xóa' hoặc 'upgrade' người dùng click vào 'xóa' hoặc 'upgrade' làm theo hướng dẫn tương tự.