Quản lý menu là gì ?

 • Quản lý menu là module chức năng được tích hợp trên hệ thống wak được sử dụng để quản lý các cấu hình liên quan tới menu chức năng ứng dụng wak.

Ý nghĩa việc quản lý menu.

 • Quản lý, thiết lập, cấu hình các tính năng các menu chức năng trong toàn ứng dụng wak.

Đối tượng sử dụng

 • Toàn bộ các lập trình viên làm việc trên ứng dụng wak.

Nội dung quản lý menu.

 • Chức năng này sẽ được quản trị khai báo. Quản trị là người đã được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền Admin.
 • Sau khi đăng nhập thành công, quản trị sẽ được chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, click chuột vào menu Hệ thống » Quản lý giao diện » Quản lý menu để kích hoạt form.
qlmn_menu.png
 • Khi đó, form quản lý menu sẽ được hiển thị. Chọn nút “Tạo mới” để khai báo menu mới:
qlmenu_form.png

Tạo mới menu

qlmenu_taomoi.png

Các thông tin hiển thị trên form tạo menu

 • Loại menu: Khai báo kiểu tạo menu (thông thường dùng Module Reference Menu) sau đây là cách khai báo khác nhau giữa 3 kiểu.
 • - Internal Reference Menu: Khai báo menu sử dụng nội dung là đường dẫn tuyệt đối đến thư mục lưu file nguồn (hình minh họa phía dưới).
qlmenu_irm.png
 • - Module Reference Menu: Khai báo menu sử dụng nội dung dưới dạng module nhóm chức năng đã được tạo trong danh mục chức năng trước đó (khai báo chức năng và nhóm chức năng có thể xem tại đây)(hình minh họa phía dưới).
qlmenu_mrm.png
qlmenu_noidung.png
 • - Static url Reference Menu: Khai báo menu sử dụng nội dung là đường dẫn url " http://…." (hình minh họa phía dưới).
qlmenu_surl_rmn.png
 • Nội dung: Nội dung khai báo tương ứng với từng loại menu phía trên.
 • Menu cấp trên: Nếu muốn nhóm này là con của một nhóm đã được tạo sẵn trong danh mục, hãy click vào nút bên cạnh, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các menu các cấp bậc cho người dùng lựa chọn phù hợp.
 • Mã: người dùng tự định nghĩa
 • Tên: người dùng tự định nghĩa
 • Mặc định: Cho phép hoặc không cho phép
 • Phân quyền: Người quản trị cấp quyền truy cập đối với từng đối tượng nhóm người sử dụng được phép sử dụng menu.
qlmenu_pqnhom.png

Hiển thị kết quả

 • Hiển thị menu thành công
qlmenu_hienthikq.png

Sửa thông tin menu

 • Với những menu đã được khai báo trong hệ thống, quản trị có thể sửa các thông bằng cách
  • Tìm kiếm menu cần sửa
  • Sửa và lưu thông tin.
 • Để sửa thông tin, hãy click vào biểu tượng tương ứng trên menu cần sửa.
qlmenu_sua.png
 • Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị form thông tin sẵn có của menu này, quản trị thay đổi các thông tin cần thiết và click nút “Ghi lại” để lưu thông tin mới.

Xóa thông tin menu

 • Người dùng thực hiện xóa một hoặc nhiều menu bằng cách
   • Tìm kiếm menu cần Xóa
   • Xóa một hoặc nhiều bản ghi
qlmenu_xoa.png
 • Sau khi thực hiện tìm kiếm, danh sách các bản ghi thỏa mãn sẽ được hiển thị trên form. Người dùng check vào ô check box tại những bản ghi muốn xóa, sau đó click nút “Xóa bản ghi đã chọn”:
 • Phần xác nhận thông tin:
   • Bấm OK nếu thực sự đồng ý xóa
   • Bấm Cancel để hủy việc xóa.
  • Sau khi quá trình này thực hiện thành công, các bản ghi đã check chọn sẽ bị xóa hỏi CSDL, đồng thời cập nhật luôn danh sách trên form.

Tìm kiếm thông tin menu

 • Việc tìm kiếm có thể thực hiện được ngay sau khi kích hoạt form.
 • Người dùng chỉ cần nhập các tiêu chí tìm kiếm trên form, và sau đó click nút “Tìm kiếm”
 • Nếu muốn hiển thị tất cả các bản ghi có trong hệ thống, người dùng không cần nhập thông tin gì trên form mà chỉ cần click nút “Tìm kiếm”.
qlmenu_timkiem.png