Mục đích của bài viết

 • Hướng dẫn người sử dung cấu hình các module trang web, nắm được cách quản lý module, giao diện các trang trên hệ thống.

Nội dung quản lý trang web

 • Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, bấm vào Hệ thống » Quản lý giao diện » Quản lý trang web.
qltw_menu.png
 • Màn hình Danh mục trang web hiển thị, click nút Thêm mới để thêm mới một trang web:
qltw_form.png
 • Màn hình thêm mới trang web hiển thị
qltw_taomoi_luu.png

NSD nhập thông tin thêm mới trên form:

 • Mã: Mã trang web
 • Tiêu đề: Tiêu đề trang web
 • Domain: Tên domain
 • Địa chỉ: Địa chỉ trang web
 • Bố cục: Chọn bố cục trang web từ danh sách (nếu bạn chưa biết nó có thể tham khảo tại bố cục trang web)
qltw_bc.png
 • Trạng thái: Trạng thái trang web. Hiệu lực hoặc Không hiệu lực.
 • Từ khóa (SEO): Từ khóa cho trang web phục vụ SEO
 • Sở hữu (SEO): Sở hữu trang web phục vụ SEO
 • Bản quyền (SEO): Bản quyền trang web phục vụ SEO
 • Mô tả (SEO): Mô tả trang web phục vụ SEO
qltw_bocuc.png
 • Thành phần (chú ý các cấu hình có thể được cài đặt trong phần danh mục quản lý module):
  • Vị trí: Vị trí hiển thị của module trong bố cục trang (LEFT_NAV, CONTENT, RIGHT_NAV…)
  • Module: Tên module thuộc trang đã được thiết lập trong danh mục quản lý module
  • Tiêu đề: Tiêu đề module hiển thị trên trang
  • Hiện/Ẩn: Hiện hoặc Ẩn module trên trang
  • Thuộc tính: Thuộc tính của module trên trang (vd: 'style="background-color:#DCDCDC"')
  • Tham số: Tham số code của module trên trang (vd module menu: CODE==BACKEND )
  • Thứ tự: Cho phép thay đổi thứ tự của các module trên trang bằng việc click mũi.
 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, click nút 'Lưu' để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên màn hình:
qltw_ketqua.png
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như bài viết: Danh mục nhóm NSD

Một ứng dụng cho việc thiết trang chủ