Quản lý tiến trình là gì ?

 • Quản lý tiến trình là một module chức năng dùng để quản lý tổng hợp các file tiến trình trong hệ thống thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác nhau. Tùy thuộc vào ý nghĩa sử dụng thì tiến trình có thể xử lý tự động theo lịch trình hoặc thực hiện trực tiếp theo yêu cầu.
 • Tiến trình là gì ? chúng cấu tạo như thế nào ? để tìm hiểu chi tiết hơn xin mời quý vị và các bạn tham khảo: cấu tạo và cài đặt tiến trình.

Tại sao lại sử dụng quản lý tiến trình ?

 • Cho phép người quản trị quản lý và xử lý tất cả các tác động của các tiến trình đối với hệ thống.

Đối tượng sử dụng ?

 • Người sử dụng chức năng quản lý tiến trình là những lập trình viên xây dựng ra các tiến trình, người quản trị nắm vững về các xử lý hệ thống.

Nội dung quản lý tiến trình

 • Vào menu Hệ thống » Quản lý tiến trình
qltt_menu.png
 • Màn hình hiển thị toàn bộ các tiến trình có trong hệ thống
 • Các xử lý đối với 1 tiến trình mẫu 'Mail Event Notifier'
 • Khởi chạy tiến trình: click vào tiến trình chọn tiến trình '1' cần khởi chạy sau đó click chức năng '2' để bắt đầu thực hiện tiến trình.
qltt_tdchay.png
 • Cấu hình tham số tiến trình: Tại đây các tham số của tiến trình có thể được sửa đổi theo yêu cầu của người dùng. Click vào biểu tượng cấu hình tham số.
qltt_tds%C6%B0a.png
 • Màn hình chỉnh sửa cấu hình hiển thị gồm các thông tin
  • Hoạt động: Khởi động bằng tay, Khởi động tự động hay Không hoạt động?
  • Nhóm: Nhóm tiến trình
  • Lịch hoạt động: Click '+' để thêm mới Lịch hoạt động. Click để chọn lịch chạy tiến trình vào Mỗi phút/Mỗi giờ/Mỗi ngày/Mỗi tuần/Mỗi tháng/Mỗi năm và chọn thời điểm tương ứng.
 • Click 'Lưu' sau khi hoản thành các thay đổi của tiến trình
qltt_formch.png
 • Hủy tiến trình đang chạy: Tính năng cho phép ngắt kết nối tiến trình tới hệ thống. Click biểu tượng 'Hủy' để ngắt kết nối tiến trình.
qltt_tdhuy.png
 • Xem nhật ký tiến trình: Chức năng cho phép xem thông tin các hoạt động của tiến trình được hệ thống ghi lại dưới dạng file log giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và xử lý khi gặp sự cố.
qltt_tdnhatki.png
 • Trang nhật ký tiến trình hiển thị. NSD click vào link trên cột “Name” để xem chi tiết log. Click “Xóa” để xóa log cũ. Kiểm tra nhật ký hoạt động của tiến trình cũng như của toàn bộ hệ thống ngoài ra còn có thể kiểm tra bằng cách kiểm tra các file log dưới dạng file được wak đóng gói trong thư mục '\run\Log\thư_mục' của hệ thống.
qltt_tdlog.png
qltt_checklog.png