Mục đích

 • Quản lý công việc được thực hiện một cách tuần tự trong khoảng thời gian quy định, thông báo tới người dùng trong hệ thống theo lịch trình mà người sử dụng quy định về tình trạng, kết quả, báo cáo ứng dụng.

Nội dung quản lý việc định kỳ

 • Vào menu Hệ thống » Cấu hình & tùy chọn » Quản lý việc định kỳ.
qlvdk_menu.png
 • Màn hình quản lý việc định kỳ hiển thị, click 'Tạo mới'
qlvdk_formclicktaomoi.png
 • Tab 'Cấu hình'
qlvdk_tm_tabch.png
 • Nội dung hiển thị form:
  • Tên: Tên công việc định kỳ do người sử dụng tự định nghĩa.
  • Lịch TH: Lịch thực hiện công việc này.
  • Trạng thái: Trạng thái công việc hiện tại là 'Hoạt động' hoặc 'Không hoạt động'
  • Địa chỉ web:
  • Địa chỉ nội bộ:
 • Tab 'Gửi mail thông báo kết quả'
qlvdk_tm_tabmail.png
 • Nội dung hiển thị form:
  • Đến nhóm NSD: Chọn nhóm người sử dụng được gửi mail đến.
  • Đến người sử dụng: Chọn người sử dụng được gửi mail đến
  • Đến mail cụ thể: Nhập email của cá nhân cần được gửi mail thông báo.
  • Tiêu đề: Tiêu đề của mail
 • Tab 'Gửi email thông báo kết quả' » 'Header'
qlvdk_tm_tabmail_footer.png
 • Nội dung hiển thị form:
  • Nhập MVEL: Nội dung của mail phần header và footer
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như bài viết: Danh mục nhóm NSD