Mục đích của bài viết

 • Hướng dẫn người sử dụng hệ thống về tính năng được tích hợp trên wak cho phép gửi mail trực tiếp tới NSD.

Nội dung gửi mail đến người sử dụng.

 • Hệ thống cần được cấu hình mail của hệ thống để có thể thực hiện chức năng này.
 • Vào menu Hệ thống » Gửi mail đến người sử dụng
gmtnsd_menu.png
 • Màn hình gửi mail đến người sử dụng hiển thị
gmtnsd_form.png
 • Nhập thông tin trên màn hình để gửi mail tới NSD:
  • Địa chỉ email: Nhập địa chỉ email nhận thư
  • Tiêu đề: Tiêu đề thư
  • Nội dung: Nội dung thư
  • Chọn hình thức nhập nội dung từ danh sách:
gmtnsd_ptnd.png
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin bắt buộc, NSD bấm nút 'lưu' để lưu thông tin email vừa nhập. Hệ thống sẽ thực hiện gửi mail tới NSD.(Chú ý để hệ thống có thể gửi được mail đến NSD thì ứng dụng wak cần phải cấu hình mail của hệ thống).
Thêm bình luận mới