Mục đích

 • Quản lý mẫu tin gửi tới NSD qua email hoặc SMS trong quá trình thực hiện các quy trình trên hệ thống. Cho phép thêm mới, sửa, xóa bản ghi.

Nội dung quy tắc đổi địa chỉ truy cập

 • Vào menu Hệ thống » Cấu hình & tùy chọn » quy tắc đổi địa chỉ truy cập.
qtddctc_menu.png
 • Màn hình Quy tắc đổi địa chỉ truy cập hiển thị
qtddctc_form.png
 • Thông tin cụ thể như sau:
  • Loại:
   • Inbound: Địa chỉ truy cập NSD nhập vào trên trình duyệt
   • Outbound: Địa chỉ truy cập hệ thống hiển thị trên trình duyệt
 • Đối với loại “Inbound”: Để truy cập địa chỉ có thông tin như ở cột “Đổi thành”, NSD chỉ cần nhập địa chỉ có thông tin như ở cột “Mẫu địa chỉ (regex)”.
 • Đối với loại “Outbound”:Khi truy cập địa chỉ có thông tin như ở cột “Mẫu địa chỉ (regex)” bằng cách click các menu, hệ thống sẽ hiển thị địa chỉ có thông tin như ở cột “Đổi thành”
 • Để xóa một chính sách áp dụng trang nền, click nút 'Xóa' và làm theo hướng dẫn.