Chạy câu lệnh sau:

update-alternatives --config java

Điền vào chỉ số (selection number) của phiên bản java muốn set default và ấn Enter.