Giải thích các cột tham số

Trên thanh menu chọn Hệ thống/Quản lý giao diện/Quản lý module

TAO_MODULE_WAK.png

Giao diện sử dụng như sau:

TAO_MODULE_WAK_B1.png

Cách tạo module như sau:

B1: Tạo mới

TAO_MODULE_WAK_B2.png

B2: Nhập các thông tin

* Loại: có 2 loại:
* Inline module: loại module này sẽ hỗ trợ viết code trực tiếp vào phần Nội dung.
* Internal module: chèn link module vào phần Nội dung.
* Mã: nhập mã của module
* Nội dung: nội dung cụ thể của module sẽ được viết trong file .jsp hoặc .dic. Nên ở phần nội dung này chỉ khai báo đường dẫn đến file chứa nội dung đó.
* Áp dụng: module này sẽ được sử dụng ở đâu.
* Trang web: module này sẽ được sử dụng ở trang web nào.
* Vị trí: module này sẽ được hiển thị ở vị trí nào trên trang web.
* Thứ tự: thứ tự của module.
* Tiêu đề: tiêu đề của module.
* Hiển thị: có hiển thị tiêu đề hay không.
* Thuộc tính: là attribute lắp thêm vào module
* Tham số: là queryString để lắp them vào url module
* Ví dụ: Tạo 1 module là Dashboard chứa danh sách các chức năng chính.
* Loại: Internal module.
* Mã: DASHBOARD.
* Nội dung: đường dẫn đến file list_orientation.jsp
* Áp dung:
* Trang web sử dụng module là : trang chủ.
* Vị trí: content.
* Thứ tự: 1.
* Tiêu đề: Dashboard.
* Hiển thị: có.
* Thuộc tính: style="background-color:#DCDCDC".
* Tham số: CODE==BACKEND.

TAO_MODULE_WAK_B4.png

B3: "Hoàn thành" để thêm module.

B4: Tạo file list_orientation.jsp trong thư mục run/web/module.

* Ví dụ nội dung file list_orientation như sau:

<%@page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<%@include file="/include/import.jsp"%>
 
<div class="row">
  <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
    <a class="dashboard-stat dashboard-stat-light blue-soft" href="/tm/index.jsp">
    <div class="visual">
      <i class="fa fa-briefcase"></i>
    </div>
    <div class="details">
      <div class="desc">
         Quản lý tiến trình
      </div>
    </div>
    </a>
  </div>
  <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
    <a class="dashboard-stat dashboard-stat-light red-soft" href="/module/list_folder.jsp">
    <div class="visual">
      <i class="fa fa-folder-o"></i>
    </div>
    <div class="details">
      <div class="desc">
        Quản lý file
      </div>
    </div>
    </a>
  </div>
  <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
    <a class="dashboard-stat dashboard-stat-light green-soft" href="/com/ftl/wak/list_pending_issue.jsp">
    <div class="visual">
      <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
    </div>
    <div class="details">
      <div class="desc">
        Các vấn đề cần xử lý
      </div>
    </div>
    </a>
  </div>
</div>

Để sử dụng được các thư viện của wak trong file sẽ có đoạn code dưới đây:

<%@include file="/include/import.jsp"%>
 • Kết quả của trang dashboard như sau:
TAO_MODULE_WAK_B5.png

Comment