Mục đích

 • Giúp người quản trị kiểm soát các đối tượng tác động đến hệ thống, nhanh chóng đưa ra được các nhận định khoanh vùng người dùng tác động đến hệ thống, giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn hơn.

Nội dung danh mục tra cứu phiên giao dịch

 • Chức năng này sẽ được quản trị khai báo. Quản trị là người đã được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền Admin.
 • Sau khi đăng nhập thành công, quản trị sẽ được chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, click chuột vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & Phân quyền » Danh mục tra cứu phiên giao dịch.
tcpgd_menu.png
 • Khi đó trên form "Danh mục tra cưu phiên GD" sẽ đươc hiển thị
tcpgd_formhienthi.png
 • Nội dung hiển thị gồm có:
  • Tên đăng nhập: Tên tài khoản mà người dùng sử dụng để truy cập vào hệ thống.
  • Nhóm: Tài khoản người sử dụng được admin cấp thuộc nhóm NSD.
  • Bắt đầu phiên GD: Thời gian mà người dùng bắt đầu truy cập vào hệ thống sau khi đăng nhập thành công.
  • Kết thúc phiên GD: Thời gian người dùng kết thúc truy cập hệ thống sau khi thực hiện chức năng thoát.
  • Địa chỉ IP: Thông tin địa chỉ IP mà người dùng đã sử dụng để truy cập vào hệ thống.
 • Tìm kiếm thông tin phiên giao dich.
tcpgd_timkiem.png