Trước cập nhật
screenshot-115.146.127.189%2010380%202016-10-04%2016-54-28.png
Sau cập nhật
screenshot-115.146.127.189%2010380%202016-10-04%2016-53-48.png

Các bước thực hiện:
1. Cấu hình node Logic

Logic
  Format==simple

Khi cấu hình Format==simple, click nút submit thì cả trang sẽ reload thay vì load ajax phần data_table.
Cần cấu hình như vậy vì node Html.Footer sẽ không được load lại khi load ajax (chưa tìm hiểu cơ chế này của WAK).

2. Code js vào node Html.Footer

Html
  Footer=:
  :{
    <script>
      fs_addLoadEvent(function() {
        // Thêm STT cho header của bảng
        var tbodyTH = $('.data_table tbody');
        tbodyTH.find('tr th').parent().prepend('<th>#</th>');

        // Thêm STT cho dữ liệu thân bảng
        var tbodyTD = $('.data_table tbody:last-child');
        tbodyTD.find('tr').each(function(index) {        
          // CssClass 'int' để căn phải
          // CssClass 'header' để css cho table header
          $(this).prepend('<td class="int header">' + (index + 1) + '</td>');
        });
      });
    </script>
  :}