• Ý nghĩa: Theo dõi các câu lệnh đã thực hiện trong chức năng Thực hiện câu lệnh SQL
 • Mục đích sử dụng: Theo dõi xem cậu lệnh đã thực hiện thành công hay thất bại

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Theo dõi thực hiện câu lệnh SQLSQL. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_TDTHCLSQL-1.png

Giới thiệu chung thông tin các cột

 • Câu lệnh SQL: Nội dung câu lệnh được khai báo trong phần Thực hiện câu lệnh SQL
 • Kết quả thực hiện: Thành công/thất bại.
  • Thành công: câu lệnh được chạy thành công sẽ không có thông báo lỗi.
  • Thất bại: câu lệnh có lỗi sẽ hiển thị dưới dạng: "Error occured: <mã lỗi>".
  • Ví dụ: câu lệnh sau sẽ cho kết quả: "Error occured: ORA-00904: "USERT_ID": invalid identifier". Lỗi do không có cột USERT_ID.
--Câu lnh sai
insert into adm_user(usert_id,user_name,password,full_name) values(seq_adm_user.nextval,'ngact','123456','Chu Thúy Nga')
 • Giờ bắt đầu: thời gian bắt đầu thực hiện câu lệnh.
 • Giờ kết thúc: thời gian thực hiện xong câu lệnh.
 • Thời gian xử lý: thời gian xử lý xong câu lệnh.
 • Giờ tạo: Giờ tạo câu lệnh.
 • Người tạo: Người tạo câu lệnh.
 • Trạng thái: trạng thái của câu lệnh đã xử lý xong, chưa xử lý hoặc đang xử lý.

Tìm kiếm

 • B1: Nhập tiêu chí tìm kiếm
 • B2: Nhấn nút Tìm kiếm
WAK_DB_UTIL_TDTHCLSQL_B1.png

Comment