Đặt vấn đề

List pending issue sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề sau

 1. Ghi chú các công việc cần phải làm
 2. Viết SQL 1 lần-sử dụng nhiều lần
 3. Thân thiện với người sử dụng : cả tester và lập trình viên đều có thể sử dụng
 4. Đơn giản hóa việc kiểm tra hệ thống: đưa ra danh sách các vấn đề cần xử lý và link đường dẫn đến nơi cần xử lý

Hình ảnh minh họa

Sắp xếp các List pending issue

Bạn có thể gộp các list pending issue vào 1 trang ,hoặc nếu như hệ thống có quá nhiều vấn đề,bạn cũng có thể tách ra để ghi chú theo từng vấn đề hoặc phân quyển cho người dùng để xử lý từng vấn đề khác nhau

list1.png

Giao diện mặc định cho 1 list pending issue

-Đây là giao diện list pending issue mặc định ban đầu,bạn cũng có thể tự tạo cho hệ thống mình 1 style khác nếu muốn qua cách sửa file trong đường dẫn : \run\web\com\ftl\wak\list_pending_issue.jsp

list5-1.png

Hướng dẫn Step-By-Step

* Hướng xử lý khi nhận 1 yêu cầu về list pending issue

list-3-1.png

Bước 1: Nhận yêu cầu

—Yêu cầu: Hãy tạo ra 1 list danh sách các công việc cần làm với đơn hàng

Bước 2: Viết câu lệnh SQL

 • Dựa vào yêu cầu trên,ta có thể viết được câu lệnh SQL như sau.
    SELECT cpp.PAYMENT_ID,cpp.TITLE,round(CPP.EXPIRED_DATE-SYSDATE)
    FROM cp_payment cpp
    WHERE cpp.EXPIRED_DATE <TRUNC(SYSDATE+6)
    AND cpp.EXPIRED_DATE >TRUNC(SYSDATE)
    AND cpp.unit_id    IN
    (SELECT unit_id
    FROM cp_payment_price_mngt cppm,pay_type pt
     WHERE cppm.pay_type_id = pt.pay_type_id
     AND pt.code      = 'PREPAID'
     )
     ORDER BY round(CPP.EXPIRED_DATE-SYSDATE)

Bước 3: Thêm câu lệnh trên vào list-pending-issue

Bạn hãy tạo 1 thư mục mới trong đó có chứa 2 file payment.dic và paymentVN.dic

File xxx.dic

View==/com/ftl/wak/list_pending_issue.jsp
ISSUE
  PAYMENT_EXPIRED=:
  :{
    SELECT cpp.PAYMENT_ID,cpp.TITLE,round(CPP.EXPIRED_DATE-SYSDATE)
    FROM cp_payment cpp
    WHERE cpp.EXPIRED_DATE <TRUNC(SYSDATE+6)
    AND cpp.EXPIRED_DATE >TRUNC(SYSDATE)
    AND cpp.unit_id    IN
    (SELECT unit_id
    FROM cp_payment_price_mngt cppm,pay_type pt
     WHERE cppm.pay_type_id = pt.pay_type_id
     AND pt.code      = 'PREPAID'
     )
     ORDER BY round(CPP.EXPIRED_DATE-SYSDATE)
  :}
 • Giải thích
 1. View==/com/ftl/wak/list_pending_issue.jsp : gọi đến file xử lý list_pending_issue
 2. ISSUE PAYMENT_EXPIRED=: : Các noDe xử lý vấn đề,bạn cũng có thể tạo thêm các node để gộp nhiều các vấn đề cần xử lý vào 1 trang

File xxxVN.dic

#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationVN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonVN.dic
Title==Các vấn đề đơn hàng cần xử lý
Caption==CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐƠN HÀNG CẦN XỬ LÝ
QueryFailed==lỗi khi lên danh sách
ISSUE==Vấn đề
  Title==Vấn đề
  PAYMENT_EXPIRED==[ĐƠN HÀNG HẾT HẠN] Đơn hàng có ID :<%p1> có Tên: <%p2> hiện chỉ còn <%p3> ngày nữa là hết hạn.
PROCESS==Xử lý
  Title==Xử lý
  PAYMENT_EXPIRED==/com/ftl/isms/cp_payment/list.jsp?PAYMENT_ID=<%p1>&orderField=CREATED&orderType=DESC&GEN_HTML=
 • Giải thích
 1. PAYMENT_EXPIRED: Node tương ứng được tạo ra bên file xxx.dic
 2. <%p1> <%p2> : Các giá trị SQL được lấy ra tương ứng bên file xxx.dic
 3. PAYMENT_EXPIRED==/com/ftl/isms/cp_payment/list.jsp?PAYMENT_ID=<%p1>&orderField=CREATED&orderType=DESC&GEN_HTML=

Link đến các vấn đề cần xử lý

Bước 4: hoàn thành và kiểm tra.

Sau khi hoàn thành các bước trên,ta được sản phẩm minh họa như hình sau.

list5-1.png

Comment