• Ý nghĩa: Thực thi các câu lệnh(insert,update,create…) trực tiếp
 • Mục đích sử dụng: Thực thi trực tiếp câu lệnh sql thay vì các công cụ kết nối databse khác.
 • Ví dụ:
insert into <table> (col1,col2,col3) values(?,?,?)

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Thực hiện câu lệnh SQL. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_THCLSQL.png

Thực hiện câu lệnh


 • B1: Nhập nôi dung câu lệnh cần thực hiện.
  • Ví dụ:
   • table: tên bảng muốn insert dữ liệu.
   • col: tên cột trong bảng.
   • values: mỗi dấu ? là dữ liệu tương ứng với các cột trong bảng.
insert into adm_user(user_id,user_name,password,full_name) values(seq_adm_user.nextval,'ngact','123456','Chu Thúy Nga')
 • B2: Nhấn Thực hiện để thực hiên câu lệnh.
WAK_DB_UTIL_THCLSQL_B2-1.png
 • B3: Xem kết quả
WAK_DB_UTIL_THCLSQL_B4.png

Hướng dẫn chi tiết theo dõi câu lệnh thực hiện SQL

Lưu vào danh sách

 • B1: Nhập nôi dung câu lệnh cần lưu.
  • Ví dụ:
   • table: tên bảng muốn insert dữ liệu.
   • col: tên cột trong bảng.
   • values: mỗi dấu ? là dữ liệu tương ứng với các cột trong bảng.
insert into adm_user(user_id,user_name,password,full_name) values(seq_adm_user.nextval,'ngact','123456','Chu Thúy Nga')
 • B2: Nhấn Lưu vào danh sách để lưu câu lệnh.
WAK_DB_UTIL_THCLSQL_B2-2.png
 • Xem danh sách câu lệnh đã lưu:
WAK_DB_UTIL_THCLSQL_B3.png

Theo dõi thực hiện câu lệnh

 • Nhấn Theo dõi thực hiện câu lệnh SQL như hình:
WAK_DB_UTIL_THCLSQL_B4.png

Hướng dẫn chi tiết theo dõi câu lệnh thực hiện SQL

Comment