• Ý nghĩa: kiểm soát dung lượng sử dụng trên các tablespace
 • Mục đích sử dụng: giúp Quản trị viên monitor tài nguyên của hệ thống.

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Tra cứu dung lượng CSDL. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_TRACUUDL_CSDL.png

Giới thiệu chung thông tin các cột.

 • Tên Tablespace: Tên của tablespace
 • Trạng thái: Trạng thái của tablespace còn hoạt động hay không.
 • Dung lượng: Dung lượng tối đã được cấp cho tablespace
 • Đã cấp: Dung lượng đã cấp cho tablespace
 • % đã cấp: Đã sử dụng bao nhiêu % dung lượng đã cấp
 • Còn trống: Dung lượng còn trống
 • Đã SD: Đã sử dụng bao nhiêu dung lượng
 • % đã SD: Dung lượng đã sử dụng chiếm bao nhiêu % dung lượng đã cấp

Tìm kiếm.

 • Các tiêu chí tìm kiếm:
  • Tên tablespace: Gõ tên tablespace muốn tìm kiếm.
  • Trạng thái: Online/Offline : Đang hoạt động/Không hoạt động.
  • Đã cấp phát từ - Đã cấp phát đến: Tìm kiếm theo dung lượng được cất phát từ khoảng đến khoảng.
  • Còn trống từ - Còn trống đến: Tìm kiếm theo dung lượng còn trống từ khoảng đến khoảng.
WAK_DB_UTIL_TRACUUDL_CSDL_B1.png

Comment