• Ý nghĩa: kiểm soát dung lượng đã được cấp phát cho tablespace
 • Mục đích sử dụng: giúp Quản trị viên monitor tài nguyên của hệ thống.

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Tra cứu dung lượng CSDL. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_TRACUUDL_CAPPHAT.png

Giới thiệu chung thông tin các cột

 • Tên Tablespace: Tên của tablespace
 • Đối tượng: là tên của 1 table, procedure, function…
 • Loại đối tượng: là các loại như table, procedure, function…
 • Đã cấp: Dung lượng đã cấp cho tablespace
 • % đã cấp: Đã sử dụng bao nhiêu % dung lượng đã cấp

Tìm kiếm.

 • Các tiêu chí tìm kiếm:
  • Tên tablespace: Gõ tên tablespace muốn tìm kiếm.
  • Đối tượng: nhập tên của 1 table, procedure, function…
  • Loại đối tượng: nhập kiểu của đối tượng như table, procedure, function…
WAK_DB_UTIL_TRACUUDL_CAPPHAT_B1.png

Comment