• Ý nghĩa: hiển thị tất cả các kết nối đang tương tác đến csdl.
 • Mục đích sử dụng:
  • Kiểm soát các kết nối đang tương tác trên csdl.
  • Ngắt các kết nối không mong muốn đến csdl.

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Tra cứu kết nối CSDL. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_TRACUU_KETNOICSDL.png

Giới thiệu chung thông tin các cột.

 • Loại: Gồm 2 loại là USER và BACKGROUND.
  • User: là một tài khoản trong cơ sở dữ liệu Oracle, sau khi được khởi tạo và gán quyền bằng lệnh CREATE USER thì tài khoản này được phép đăng nhập và sở hữu một schema trong cơ sở dữ liệu
  • Background: ??
 • Tên đăng nhập: tên truy cập vào DB.
 • Giờ đăng nhập: giờ truy cập vào DB.
 • Tên CSDL: tên CSDL.
 • Tên máy đăng nhập: tên máy đăng nhập vào DB.
 • Tên chương trình: tên chương trình kết nối đến DB.
 • Câu lệnh: câu lệnh sau khi đối tượng đăng nhập và sử dụng.
 • Câu lệnh trước: câu lệnh đã sử dụng trước đó.
 • Trạng thái: trạng thái kết nối bao gồm: ACTIVE, INACTIVE, KILLED.
  • ACTIVE: là những kết nối đang hoạt động.
  • INACTIVE: là những kết nối không hoạt động.
  • KILLED: là những kết nối đã bị ngắt.

Tìm kiếm

Các tiêu chí tìm kiếm:

 • Tên đăng nhập: tên truy cập vào DB
 • Loại: Gồm 2 loại là USER và BACKGROUND
 • Trạng thái: trạng thái kết nối bao gồm: ACTIVE, INACTIVE, KILLED.
 • Tên CSDL: tên CSDL
 • Tên máy đăng nhập: tên máy mà đăng nhập vào DB
 • Tên chương trình: tên chương trình kết nối đến DB
 • Giờ đăng nhập:giờ truy cập vào DB
WAK_DB_UTIL_TRACUU_KETNOICSDL_B1.png

Comment