Ý nghĩa xử lý yêu cầu chờ duyệt

 • Chức năng là module được tích hợp trong phần quản trị hệ thống của wak dùng quản lý các yêu cầu từ phía người dùng cho phép duyệt hủy các yêu cầu bởi người quản trị.

Nội dung xử lý yêu cầu chờ duyệt

 • Vào menu Hệ thống » Xử lý yêu cầu chờ duyệt
xlyccd_menu.png
 • Bấm 'Tìm kiếm' hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu chờ duyệt cần xử lý
xlyccd_form.png
 • Bấm xử lý trên bản ghi cần duyệt, hệ thống hiển thị màn hình duyệt tài khoản
 • NSD thực hiện:
  • Duyệt: Đồng ý duyệt các yêu cầu người dùng
  • Hủy: Từ chối duyệt yêu cầu, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận lý do từ chối duyệt yêu cầu Nhập lý do hủy Bấm “OK” để hoàn tất quá trình từ chối duyệt yêu cầu người dùng.

Cách áp dụng xử lý yêu cầu chờ duyệt

 • Có thể thực hiện khai báo cần xử lý yêu cầu chờ duyệt tại các file như create.dic, edit.dic, remove.dic (vi dụ thực hành tại create.dic)
xnhanmail.png
 • Khai báo phần logic
  UseApprovementProcess
 • Khai báo xử lý ApproveProcess
ApproveProcess 
  Fetch
    TableName==PENDING_REQUEST
    PrimaryKey
      REQUEST_ID==pendingRequestId
    Column
      CREATED==TO_CHAR(CREATED, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
      CREATOR==CREATOR
 • Khai báo xử lý RejectProcess.
RejectProcess
  Fetch
    TableName==PENDING_REQUEST
    PrimaryKey
      REQUEST_ID==pendingRequestId
    Column
      CREATED==TO_CHAR(CREATED, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
      CREATOR==CREATOR
 • Ngoài ra tùy vào chức năng và yêu cầu xử lý các lập trình viên có thể khai báo thêm code xử lý bên trong các phần ApproveProcess và RejectProcess
Thêm bình luận mới